Cartusiani BE – D

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PROSOPOGRAPHIA PERPETUO EMENDATUR COMPLETURQUE
(Nomina1 : prosopo ad tempus plus minusve completa — Nomina : prosopo in progressum / in custodiam)

Nomina principalia Aliae appellationes praenominibus conexae Conspectus bibliographicus
Daniel Aguyel
= Daniel de Aldenardo I
Daniel de Aldenardo I
Domus Leodiensis
monachus
scriptor
† † 1492.I.10, I.11 (ch. 1492)
de Audenarde
de Audenardo
de Oudenaert
[Doreau 1897-1900]dl. 2, 83-85
Le Vasseur 1890 dl. 1, 512-515
PB Liège 1171
[PCB 1976]92 (nr. 547)
[PCBR 1999]dl. 2, 98 (nr. LiM032)
PCBR Supppl._Liège 66
[Seynaeve 1981]306-307, 3082
[Stiennon 1946]62
[Stiennon 1955]507
Daniel de Aldenardo II
Domus Leodiensis
monachus
† Sint-Maartens-Lierde 1531.I.113 (ch. 1531)
[Clark 1994-1995]dl. 3, 44
[Clark 1996]dl. 1, 54, 82; dl. 2, 36
PB Bois-Saint-Martin 31
PB Bois-Saint-Martin 111
PB Liège 71-724
PB Liège 1185
[PCB 1976]92 (nr. 546)
[PCBR 1999]dl. 1, 431 (nr. LiM031); dl. 2, 97 (nr. LiM031)
PCBR Suppl._Liège 65
[Seynaeve 1981]308-310
[Stiennon 1955]509

Daniel de Antverpia I6
= Daniel Danielis de Hildernis(se)

Daniel Danielis de Hildernis(se)
Domus Antverpiensis 1 (Het KIel)
monachus
scriptor
† 1509.X.15, X.25 (ch. 1510)
Hilderius
Van Meysse(n)vliet
[Clark 1992b]dl. 2, 200
[Clark 1997-2005]dl. 2, 1417
[De Grauwe & Timmermans 2009]3248
[Gaens & Sanders 2016]306, 307-308, 328, 342, 345
Graf- en gedenkschriften 1873, 528
PB Anvers-Lierre 869
PB Bois-le-Duc 15010
PB Mont-Ste-Gertrude 6711
PB Mont-Ste-Gertrude 7712
[PCBR 1999]dl. 1, 249 (nr. ALM035); dl. 2, 535 (nr. NLM024)
PCBR Suppl._Antwerpen 1 & Lier 77
PCN Rapiaria_Geertruidenberg 31
[Sanders 1990]151, 193
[Scholtens 1939a]7313
[Scholtens 1942a]310
[Scholtens 1945]19-20
[Timmermans 2011b]7814, 30615
[Timmermans 2012a]dl. 2, 33016
[Van Hasselt 1886]32617
Wils 1946, 251
David De Bode
Domus Brugensis 1 (Sint-Kruis)
monachus
auctor (compilator)
† Sint-Kruis-Brugge 1412.X.24, XI.06 (ch. 1413)
Cartusiensis [Axters 1956]21818, 436
[De Grauwe 1978a]1196, 1206
[Gaens & Hendrickx 2009]46
[Hendrickx 1974a]144-156
[Hendrickx 1984e]91-92
Le Couteulx 1890, dl. 7, 332
PB Bruges Val-de-Grâce 1319
[PCB 1976]92 (nr. 549)
[PCBR 1999]dl. 1, 138 (nr. BgM045)
97
[Scholtens 1947a]142, 168
[Scholtens 1951a]13-1420
[Van Hasselt 1886]33321
Weale 1869-1870, 34922, 377, 381
Dionysius Luyc(k)x
Domus Capellae
monachus
† 1789.I.25 (ch. ?)
De Grauwe 2009
PB Enghien 1 8723, 8824
PB Enghien 2 29125, 29526, 29727
[PCB 1976]93 (nr. 560)
[PCBR 1999]dl. 1, 29 (nr. ChM042)
PCBR Suppl._Herne 111
Dionysius Van den Eynde28
Domus Antverpiensis 2 (Antwerpen)
monachus
officium: sacrista
auctor
† Antwerpen ca. 1791/94 (ch. ?)
De Grauwe Kartuizers na de opheffing
[Delvaux & De Grauwe 1993b]74929
[PCB 1976]111 (nr. 741)30
[PCBR 1999]dl. 2, 408-409 (nr. AnM017)
PCBR Suppl._Antwerpen 2 3131
[Timmermans 2004]411
Dominicus Bracke
Domus Gandavensis (Gent)
monahus
fl. 1794 (ch. ?)
De Grauwe 2009
[PCB 1976]94 (nr. 564)
[PCBR 1999]dl. 2, 11 (nr. GaM043)
PCBR Suppl._Gent 80
Donatianus Risack
Domus Lirensis
novicius
fl. 1783 (ch. ?)
De Grauwe 2009
http://www.cartusiana.org/node/7043
[PCBR 1999]dl. 1, 249 (nr. ALM036)
PCBR Suppl._Antwerpen 1 & Lier 81

Dionysius Cartusiensis † 1471.III.12 (ch. 1471)
monachus Domus Ruremundae | auctor
[Emery 1991]
[Gaens 2016b]348, 350-352
[Gaens & Sanders 2016]299, 308, 316, 319, 345
[Gaens, Van Lith-Droogleever Fortuijn & Sanders 2016]23732
[Hendrickx 1984e]103-104
[Hoekx-Sanders 2016]20-21, 24-28, 32-33, 35-42, 45, 48-49, 51, 58, 66-69, 72-73, 76-83, 86, 102-103
Keussen 1928, dl. 1 (2e ed.), 140* (nr. 12)
Keussen 1928, dl. 1 (2e ed.), 234 (nr. 132:6)
[Mougel 1898]
[Nissen 2009c]
PB Bois-le-Duc (beelden 11, 13, 15, 17)33
PB Bois-le-Duc (beeld 222)34
PB Bois-le-Duc (beeld 224)35
PB Ruremonde (beeld 65)36
PB Ruremonde (beelden 78-79)
[Petreius 1609a]48-85
[Petreius 1609j]
Citekey: Petreius 1609k niet gevonden
Citekey: Petreius 1609l niet gevonden
Raissius 1932 (beelden 187-189)37
[Sanders 2016c]12-13
[Sargent & Hogg 1985a]221, 229
[Sargent & Hogg 1985b]97, 100, 134
[Scholtens 1951b]220, 244
[Van Dijk-Van Schijndel 2016]163
[Wassermann 1996]
Dionysius de Leeuwis
alias Van Leeuwen
Dionysius Cartusiensis

Dionysius de Rijckele (Rijkel)38
alias de Ryckel, de Rykele, Richelus, Rikel
Dionysius Cartusiensis

 • 1. ch. 1492 obiit D. Daniel (Aguyel J. C.) de Audenardo monach[us] profess[us] domus prope Leodium. – De initialen J. C. verwijzen naar Jean Chauvet († 1337) die een verzameling Transumptum ex chartis Capituli Generalis (4 delen in 5 banden) heeft bijeengebracht, bewaard in de Archives de la Grande Chartreuse, 1 Cart. 14 (zie [Clark 1997a]XVI-XVII). Het eerste deel omvat de generale kapittelbesluiten der jaren 1250-1401 waarvan slechts de jaren 1250-1379 werden uitgegeven door [Clark 1998a]. De overige delen betreffen respectievelijk de jaren 1402-1500 (dl. 2), 1501-1550 (dl. 3a), 1551-1600 (dl. 3b), 1600-1658 (dl. 4).
 • 2. Sterfdag 10.I.1492: Anno .M.CCCC..LXXXXII. 10 januarii hora 6 mane obiit D. Daniel de Aldenardo quondam procurator domus huius, geciteerd uit RA Liège, Fonds des Chartreux, nr. 6, fol. 40v. Sterfdag 11.I.1492: RA Liège, Fonds des Chartreux, nr. 7, fol. 2v.
 • 3. Obiit anno domini 1531 .XI. januarii in domo Silve Sancti Martini Daniel de Aldenardo sacerdos et profressus domus huius ..., door [Seynaeve 1981]310 geciteerd uit RA Liège, Fonds des Chartreux, nr. 6, fol. 41r.
 • 4. ch. 1524 ... Et D. Daniel ibidem professus emendat vitam suam, aliter ordo providebit per graviorem disciplinam et suae saluti prospiciet (Daniel wordt aangemaand om zijn leven te verbeteren, of anders volgen er strenge straffen).
  ch. 1525 ... et D. Danieli, ibidem professo, convisitator provinciae ad partem respondebit (de convisitator van de provincie zal desbetreffend een antwoord geven op zijn vragen).
  ch. 1527 ... Et visitatores domus examinent et definiant illa quae D. Daniel de Aldernado ejusdem domus professus priori objicere velit. Ipsumque priorem hortamur ut circa salutem animarum sibi creditarum diligenter invigilet et per manutenentiam disciplinae regularis sese verum pastorem exhibeat (Daniels grieven betroffen het gebrek aan geestelijke leiding vanwege de prior en aan diens naleving van de regel. De prior werd vermaand en de visitatoren zouden ter plaatse de situatie onderzoeken). (In domo Sylvae Sancti Martini) Et D. Daniel de Aldenardo, ibidem ad ordinis voluntatem hospes, tanquam falsarius sigillorum visitatorum provinciae, sit in disciplina generali criminosorum ad ordinis voluntatem (Daniel werd als hospes naar het kartuizerklooster van Sint-Martens-Bos gestuurd. Want hij had de zegels van de visitatoren der provncie valselijk gebruikt, op welke criminele daad de orde voorzag in een algemene tuchtmaatregel).
  ch. 1528 ... (In domo Sylvae Sancti Martini) D. Danielem ibidem hospitantem, ad relationem visitatoris, a disciplina in qua est relaxamus (Daniels tuchtmaatregel werd na het het rapport van de visitator opgeheven). D. Daniel d’Audenarde est mort au Bois-Saint-Martin ex ch. 1531.
  – Vergelijkbare aantekeningen hierboven in PB Bois-Saint-Martin 31.
 • 5. ch. 1531 obiit D. Daniel monachus professus domus Leodii, hospes in domo Sylvae Sancti Martini.
 • 6. Dabiel de Antverpia II: Prosopo Cartusiani NL - D.
 • 7. c. 1510: domnus Daniel, professus Antverpiae, 2° domus Hollandiae, habens missam de Beata per totum ordinem et anniversarium perpetuum sub 25 octobris.
 • 8. D. Daniel Hilderius, vicarius Antverpiae, professus et quondam prior S. Sophiae († ch. 1510.X.15).
 • 9. ch. 1510 obiit D. Daniel monachus professus domus Antwerpiae, ultimo domus Hollandiae, habens per totum ordinem missam de Beata Maria et anniversarium sub 25 octobris.
 • 10. ch. 1511 ... Et de executione testamenti D. Danielis respondebunt visitatores.
 • 11. Hetzelfde citaat als in PB Anvers-Lierre, 86 (zie aldaar).
 • 12. In tegenstellig tot PB Mont-Ste-Gertrude, 67 wordt hier als sterfdatum octobre 15 ... ch. 1510 opgetekend.
 • 13. Over de juistheid van de verstrekte informatie, zie onder Daniel Petri Danielis.
 • 14. 16 marcius: Daniel et Gertrudis parentes domni Danielis monachi domus hujus ...(als weldoeners van het Antwerpse kartuizerklooster).
 • 15. 15 october: Domnus Daniel Hildernis monachus domus hujus, c. 1510.
 • 16. 25 october: Domni Daniel monachi domus Antwerpie qui ibidem quondam fuit vicarius, procurator, sacrista et quondam in domo Sancti Sophie prior, c. 1510.
 • 17. Sterfdatum: Idus [Octobris], d.i. 15 oktober.
 • 18. Citeert het foute overlijdensjaar 1411.
 • 19. “ch. 1413 obiit D. David dictus de Bode monachus sacerdos ejusdem domus [hierboven geschreven: necr. Utr. là au 6 Nov.] (D. David dictus de Vode monachus sacerdos domus Vallis Gratiae prope Brugas. Quem facile mihi persuaderem eum esse, cujus meminit Raissius in Catalogo Scriptorum Belgarum nostri Ordinis; hunc enim solum ex monachis cartusiarum Belgicarum professis in nostris chartis reperi qui David nominetur. Scripsit: Compendium de vita spirituali quod asservatur manuscriptum in bibliotheca cartusiae Divionensis, et apud Patres Societatis Jesu Antwerpiae. Ann VII, 332)”.
 • 20. Citeert het foute overlijdensjaar 1411.
 • 21. Sterfdag: VIII Idus [Novembris], d.i. 6 november.
 • 22. Sterfdag: 24 oktober.
 • 23. En janvier 1756 - voici quels étaient les profès de la maison, qu’ils y trouvaient ... 7. Dionysius Luycx subsacrista ... – Mededeling uit een lijst van 11 professen aanwezig in de kartuis van Herne in januari 1756 onder prior Bruno Pede (1752-† 1765).
 • 24. Voici quels étaient les profès de la maison en 1776 ... 6. D. Dionysius Luyckx. – Mededeling uit een lijst van 15 professen aanwezig in de kartuis van Herne anno 1776 onder de laatste prior Franciscus van den Herreweghen (1765-1783). Hierbij aansluitend: ... Et enfin de ces 15 on ne trouve pas l’obiit dans les cartes du chapitre général ou du Révérend Père. Il y eut sans doute encore quelqes professions après 1776.
 • 25. Status vel personae professae domus capellae in januario 1756 ... D. Dionysius Luycx professus hujus domus subsacrista; op het einde van het blad met deze lijst volgt het bericht: A la fin du fol. 107, qui est le dernier du manuscrit, il y a encore le nom des religieux en 1776. Je les placerai à cette date.
 • 26. 1776 Religiosi professi hujus domus capellae 1776 (se trouve à la fin du dernier feuillet du 2e manuscrit, v. 1756) ...
 • 27. D. Dionisius Luyckx. – Het handschrift waaraan gerefereerd wordt is het 2e Cahier sur la Chapelle envoyé de Chartreuse, de zogenaamde Tiste Coster-kroniek (Grande Chartreuse, ms. engh 1, olim 123, midden 18e eeuw) luidens het omslagopschrift: “Tiste Coster”, en dessous, “ontrent Nys Langendries, Wodecq”, et plus bas: “Ab anno 1641 ad annum 1756”. Een bijvoegsel op de laatste bladzijde van het manuscript bevat een lijst van de monniken die toen in leven waren en hun professie hadden gedaan in Herne. De ordeshistoriograaf Palémon Bastin († 1933) voltooide in de kartuis van La Valsainte op 26 september 1895 een kopie van dit document (PB Enghien 2 150-292 – Uit de Papieren Francis Timmermans († 2015) vernemen we dat deze kartuizervorser en zijn collega Jos Bernaer (Herne) in 2013-2014 een voorstudie van deze kroniek hebben gemaakt. Hieruit onthouden we dat tot dusver met geen zekerheid kan achterhaald worden wie de vermelde personen zijn en welk hun verband is met het manuscript. Vrijwel zeker waren zij geen kartuizer. Merk op dat het Waalse dorpje Wodecq niet ver van Herne is gelegen.
 • 28. Curriculum pre-monasticum – Geboren als Georgius Van den Eynde te Antwerpen, 25.12.1714.
  Curriculum monasticumAntwerpen 2: receptus in religione 05 02.1743, diacomus 18.09.1745, sacrista 1781, † ca. 1791/94.
 • 29. Als sacrista was hij de medeondertekenaar van de kloosterrekeningen anno 1781.
 • 30. Staat hier onder zijn doopnaam Georgius gerangschikt.
 • 31. Het citaat “AAM, Acta Episcopalia Mechliniensia, register f° 87” betreft Timmermans 2004, 411 in dit biblio overzicht.
 • 32. Kalendarium, Martius 12: “Anniversarium domni Dyonisii Rijkel monachi et sacerdotis professi domus Bethlehem in Ruremunda primi rectoris huius nove plantacionis prope Buscumducis [c.1471]”.
 • 33. Annales Cartusiae S. Sophiae Constantinopolitanae: Elementatio prima, §us 2us. Primus rector novae plantationis hujus Ven. P. Dionysius Richelus pro anthonomasiam dictus Cartusiensis, passage uit de kopie van de oorspronkelijke Kroniek (Grande Chartreuse, nr. 6-Bois-4) waarvan een vertaling in [Hoekx-Sanders 2016]38-41.
 • 34. Citaten en parafrasen uit de brief van de prior-generaal aan de prior van Roermond in verband met de aanstelling van Dionysius de Kartuizer tot rector van de nieuwe kartuizerstichting in Vught, gedateerd 3 juli 1466. Vertaling volgens de Kroniek (zie hoger) in [Hoekx-Sanders 2016]39-41.
 • 35. Recteurs et prieurs – 3 Julii 1466 - 1499 ch. D. Dionysius professus Ruremundae nommé par lettre du R. P. et absous par ch. 1469.
 • 36. ch. 1471 obiit D. Dionysius monachus professus de Bethleem in Ruremunda, habens anniversarium perpetuum in provincia Rheni sub die Sancti Gregorii (12 Mart. alias Rector S. Sophia).
 • 37. Uitgave van de brief van de prior-generaal aan de prior van Roermond (zie hoger).
 • 38. Rijkel is een dorp in de Belgische provincie Limburg en een deelgemeente van de stad Borgloon (Wikipedia).