Tabulae propriae Francisci [Francis]Timmermans

Vide de Francisco Timmermans († 2015):
In memoriam Francis Timmermans (Laken, 17/7/1937 - Brussel,
19/11/2015)
.

1. Historiographia
1. Provincia Teutoniae
• Provincia: définition et histoire.1 — Zie bijlage.
• Visitatoren en convisitatoren.
- Overzichtslijst (1346-1783). — Zie bijlage.
- Syllabus venerabilium Patrum Visitatorum Provinciae Flandro-Belgicae sacri ordinis Cartusiensis (1411-1627).2
- Continuatio syllabi venerandorum PP. DD. Visitatorum Provinciae Flandro-Belgicae sacri Ordinis Cartusiensis (1627-1777).3 — Zie bijlage.

2. Cartusiae
Brugge, monialen
- Confirmatio sororis Mariae-Josephae Francke electa 17a julii in priorissam domus monialium Brugis [Datum Cartusiae ... die 7a augusti 1751].4 — Zie bijlage.
- Caeremoniale [ad consecrationem Virginum] (KB Brussel, ms. 19006).
- Facultas data conventualibus domus monacharum Brugis sibi novum priorem eligendi [Datum Cartusiae ... die 27a junii 1767].5 — Zie bijlage.
- Rubricae [Officii] (KB Brussel, ms. 10956).
Brussel
- Beschrijvinge van het Clooster der Catuijers omtrent Brussel genaemt Maria de Gratia onder het gesticht van de hertogh Philippus De Goeden in hte jaer 1454. Kopie uit: Brussel KB, Fonds F.-V. Goethals, ms. G 1608, 22 fol.6 — Zie Bijlage.
- Commissio data [Antonio De Backer] priori domus Bruxellarum visitatori Provinciae Teutoniae, ut ascendens ad cap[itulum generale] visitet cum socio priore domum Noviomi quae sedes est visitatoris [Datum Cartusiae ... die 6a martii 1751].7 — Zie bijlage.
Gosnay8
Liège
- Absolutio D. [Philippi] Romsée a prioratu domus Leodii et institutio in priorem eiusdem domus D. Thomae Bogaerts propterea absolutum a prioratu domus Diestensis. Et institutio D. Francisci Beckers professi et procuratoris domus Diestensis in priorem eiusdem domus [Datum Cartusiae ... die 28a octobris anni 1786].9 — Zie bijlage.
- Kerkgevel, schets 1788 (kopie) — Zie bijlage.
- Copia: Praesentem delineationem approbamus, sevatâ tamen in omnibus cartusianâ simplicitate. Cartusiae die 15a novembris anni 1788 — f. Hilarion [Robinet], prior Cartusiae / Kopie: Wij geven onze goedkeuring aan deze huidige schets met behoud, in alle opzichten evenwel, van de kartuizer eenvoud, Grande Chartreuse, 15 november 1788. [get.] frater Hilarion, prior van de Grande Chartreuse.10
Lier
- Necrologium Ordinis Carthusianorum. Lyrae 1783.11
Nieuwpoort
- Notitia Carthusianorum Anglorum or an Essay &c. [transcriptie]
Noyon12
Zelem
- Absolutio D. Francisci Beckers a prioratu domus Diestensis et institutio D. Georgii Keuler in priorem dictae domus. Prior absolutus fit procuator et procurator [D. Bernardus Peremans] repetit cellam in claustro [Datum Cartusiae ... die 6a decembris anni 1791].13 — Zie bijlage.
- Absolutio D. Jacobi Hoostmans a prioratu domus Diestensis et institutio in priorem eiusdem domus D. Thomae Bogaerts professi et procuratoris domus Leodiensis [Datum Cartusiae ... die
14a decembris 1782].14 — Zie bijlage.
- Archeologische opmetingen
Cel in tuin
Gang onderaards15
Kapel: trap
Kapel: zuidgevel
Kelder onder grote zaal
Omheinigsmuur oost-zuid
Waterput in tuin
- Commissio data D. Georgio Keuler priori domus Diestensis ut incumbat restitutioni bonorum domus Gosnay in urbe Yprensi [Datum Bononiae 11 januarii 1794].16 — Zie bijlage.

 • 1. Artikel in voorbereiding (?). Met correcties van Jan De Grauwe.
 • 2. 2 fotokopieën uit [Raissius 1632].
 • 3. Bewaard te Gent, Archief van de Paters Dominicanen, nr. 2799 (3 bladen).
 • 4. Bewaard in het Archivum Maioris Cartusiae, fonds Institution des prieurs 1747-1779. — Over Maria-Josepha Francke († 1776), zie [PMB 2001]40 (nr. SAm308).
 • 5. Bewaard in het Archivum Maioris Cartusiae, fonds Institution des prieurs 1747-1779.
 • 6. A. Pinchart, Bibliothèque de M. F.-V. Goethals. Manuscrits, Bruxelles 1878, 342.
 • 7. Bewaard in het Archivum Maioris Cartusiae, fonds Commissiones pro visitationibus domorum 1734-1797. Over Antonius De Backer († 1762), zie [PCBR 1999], dl. 2, 256 (nr. BxM013).
 • 8. Zie Zelem: Commissio data D. Georgio Keuler ...
 • 9. Bewaard in het Archivum Maioris Cartusiae, fonds Institutions des prieurs 1780-1830. — Over Philippus Romsée († 1797), zie [PCBR 1999], dl. 2, 111 (nr. LiM193). Over Franciscus Beckers († 1832), zie [PCBR 1999], dl.1 , 346-347 (nr. DiM039).
 • 10. Bewaard in het Archivum Maioris Cartusiae, fonds Varia Liège. — Hilarion Robinet was prior-generaal van 1778 tot aan zijn overlijden in 1791.
 • 11. Bewaard te Lier, Archief van het Sint-Gummaruskapittel, fonds Handschriften van de kanunnik Drymans, inv. nr. 126-3, 47 folia. Dit handschrift bevat vele namen uit de 17e en 18e eeuw die niet voorkomen in het obituarium van de Lierse kartuis (in depot uit het RA Antwerpen, Kerkelijk Archief, Fonds Kartuizers van Lier, inv. nr 22, bewaard in het Stadsarchief te Lier), dat Francis Timmermans heeft uitgegeven. Hij heeft de gegevens uit het necrologium in cursief opgenomen in zijn editie van het obituarium ([Timmermans 2011b]III.
 • 12. Zie Brussel: Commissio data [Antonio De Backer] priori domus Bruxellarum ...
 • 13. Bewaard in het Archivum Maioris Cartusiae, fonds Institution des prieurs 1780-1803. — Over Bernardus Peremans († na 1794), zie [PCBR 1999], dl. 1, 344 (nr. DiM018).
 • 14. Bewaard in het Archivum Maioris Cartusiae, fonds Institution des prieurs 1780-1803. — Over Jacobus Hoostmans († c. 1790), zie [PCBR 1999], dl. 1, 255 (nr. ALM097: Hootsmans). Over Thomas Bogaerts († 1813), zie [PCBR 1999], dl. 2, 113 (nr. LiM217).
 • 15. Zie ook het krantenartikel: [Dekeyzer 1996].
 • 16. Bewaard in het Archivum Maioris Cartusiae, fonds Commissiones pro visitationibus domorum 1734-1797. — Over Georgius Keuler († na 1794), zie [PCBR 1999], dl. 2, 98-99 (nr. LiM043).