Historisch overzicht van de kartuizen in België en Nederland

Ten geleide

Na de kennismaking met de kartuizerorde in het algemeen wordt in dit onderdeel nader aandacht besteed aan de geschiedenis van de kartuizen in de Nederlanden.

1. In de praeliminaria maakt u voorbereidend kennis met de verschijning van de kartuizen in de Nederlanden.

2. Het monasticon is een dynamisch onderdeel van deze site. Dit betekent dat zijn inhoud voortdurend in opbouw is en continueel aangepast wordt, doordat deze regelmatig wordt vervolgd, herzien, gecorrigeerd en vermeerderd. Door te klikken op de plaatsnaam van een kartuizerklooster wordt u in de eerste plaats ingeleid in zijn geschiedenis volgens een aantal van de voornaamste historische overzichten verschenen in de laatste decennia. Deze algemene samenvattingen worden gevolgd door een monasticon-structuur die toegang biedt tot analytische bibliografieën en tekstuele informatie desbetreffend.
Aanvullend op dit monastieke overzicht worden de latere ontwikkelingen in de 19e-20e eeuw> geschetst, toen de kartuizers verstrooid werden in de diaspora na hun uiteindelijke verdwijning uit de Nederlanden in 1796 en zij in het begin van de 20e eeuw uit Frankrijk naar België uitweken, nadat de Franse overheid hen een officiële toestemming had geweigerd om te mogen bestaan. Na de Tweede Wereldoorlog werd door leken een Stichting Dionysius de Kartuizer opgericht met het doel een kartuizervestiging in Tubbergen (Overijssel) voor te bereiden, waarvoor Vlaamse en Nederlandse monniken werden bijeengebracht in de Italiaanse kartuis van Calci. Ook wordt er informatie verschaft over de recentste ontwikkelingen van een nieuwe orde die spiritueel nauw aansluit bij de kartuizerorde zonder evenwel met deze een juridische band te hebben.

3. Een bijzonder onderdeel beoogt de kaarten te verzamelen waarop de geografische ligging van de kartuizen in de Nederlanden ten overstaan van de ordeprovincies, waartoe ze hebben behoord, aanschouwelijk is voorgesteld.

4. Er wordt naar gestreefd om per kartuis een lijst van zoveel mogelijk titels van archivalische en literaire bronnen1, alsook van titels verdoken in bronnenuitgaven of andere soms moeilijk bereikbare publicaties, te verzamelen.

5. Ten slotte worden de proefschriften opgespoord die in de loop der jaren werden gewijd aan de geschiedenis van de kartuizen in de Nederlanden.

Inhoudsverantwoordelijke
drs. Frans Hendrickx
e-mail: frans.pm.hendrickx@gmail.com

  • 1. Onder literaire bronnen worden hier niet verstaan de verhandelingen en traktaten van individuele schrijvers over letterkundige, wetenschapelijke, godsdienstige, politieke of historische onderwerpen, maar geschriften als persoonlijke aantekeningen, kronieken en andere verhalen van gebeurtenissen die gebonden zijn aan instellingen met rechtsbevoegdheid, zoals kloosters dat zijn.