Herne (Edingen)

0. Algemene bibliografie
1. Algemene geschiedenis
2. Institutionele geschiedenis
3. Sociaal-economische geschiedenis
4. Geschiedenis van het geestesleven
5. Geschiedenis van het kunstbezit

Onze-Lieve-Vrouwe-Kapelle (1314-1783)

Onderstaande tekst uit [Gaens & De Grauwe 2006]94-95, die slechts in hoodlijnen de geschiedenis van dit kartuizerklooster verhaalt, wordt door mij diepgaander herschreven, rekening houdend met de kritische opmerkingen en vruchtbare bijdragen van Jos Bernaer (Gemeentelijk Studiegenootschap Hernse Kartuis), kenner vagasparn de geschiedenis der Hernse kartuis, waarvoor mijn hartelijke dank. [Currens] — © Frans Hendrickx.

provincia Burgundiae
1332: provincia Picardiae
1380-1390: urbanistisch, Seitz
1390-1410: clementistisch, Grande Chartreuse
1411: provincia Picardiae Remotioris
1474: provincia Teutoniae

Vóór de komst van de kartuizers
Het Hernse kartuizerklooster Domus Capellae ontleent zijn naam aan een bedevaartskapel gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw, die reeds twee eeuwen bestond vóór de stichting van de kartuis. In grote lijnen is de geschiedenis van de Mariakapel de volgende. Op de plaats tegenover het bos waar het latere kartuizerklooster zou komen, woonde er een kluizenaar met de naam ”Dierickx”. Die plaats werd “Dierickxhoven” genoemd.1 Het verhaal doet de ronde dat veroordeelden uit de Heerlijkheid van Edingen tot de strop of onthoofding langs de baan van Edingen naar Herne werden geleid om voor Onze-Lieve-Vrouw van Dierickxhoven te knielen en haar te groeten.2 Of de kluizenaar, van wie we niet weten in welke eeuw hij heeft geleefd, op die plaats de cultus van de Heilige Maagd heeft bevorderd is men ook niet zeker.3 Intussen doet de legende haar werk. Het is meestal traditie dat de oprichting van een kartuizerklooster wordt voorafgegaan door mirakels en hemelse voortekenen.4 De vrome kluizenaar had aan de nachtelijke hemel lichtflitsen gezien boven de plaats waar later de kerk van de monniken moest komen en had voorspeld dat ooit op die plaats de lof van God zou worden bezongen.5

De eerste werkelijke vermelding van de Onze-Lieve-Vrouwekapel dateert van 1148, toen Nicolaus I van Chièvres († 1167), bisschop van Kamerijk, het beschermheerschap van het altaar in Herne met zijn afhankelijkheden, zijnde de kerk van Tollembeek, en de kapellen van Onze-Lieve-Vrouw, Sint-Pieter, Sint-Aldegondis en Sint-Amandus, aan de abt van Saint-Aubert toekende.6 Er waren nog andere afhankelijkheden zoals de landelijke kapellen; deze waren bestemd om de gehuchten, die van de parochiekerk te ver waren afgelegen, te bedienen, en gaven ontstaan aan nieuwe dorpen en parochies zoals Sint-Pieters-Kapelle bij Edingen. De Onze-Lieve-Vrouwekapel, de voornaamste, lag slechts één kilometer verwijderd van de parochiekerk van Sint-Pieter en ontwikkelde zich tot een bedevaartsplaats die zeer druk door de gelovigen werd bezocht.7 De mirakelen bleven dan ook niet langer uit.8 In 1212 is de kapel al goed bekend bij de Heren van Edingen. Zij begunstigden haar met giften en gronden, zodat de olielamp dag en nacht kon branden voor het altaar van de Heilige Maagd, alsook het kaarslicht bij de viering van de dagelijkse mis.9 Op 17 september 1228 wijdde de cisterciënzer Joannes (van Huy?), archiepiscopus latinus van Mytilini (Lesbos) en hulpbisschop van Kamerijk (1228-1235)10, de kapel in met instemming van de Godefridus van Fontaine(s) († 1237/38), bisschop van Kamerijk11 en verleende gedurende veertig dagen aflaten aan allen die berouwvol op de jaarlijkse verjaardag van de inwijding en gedurende de daaropvolgende octaaf de kapel zouden bezoeken.12 Dankzij weldoeners werd mettertijd de kapel groter herbouwd met meerdere kapellen binnen en buiten het koor, getuige de akte van 22 maart 1307 waarin er een belanrijke overeenkomst betreft de offergaven aan de altaren van de kapel werd gesloten tussen de abt van Saint-Aubert, de pastoor van Herne en de momber van de kapel, alsook aangaande de viering van enkele bijzondere feestdagen. Tot dan had de abt van Saint-Aubert recht op twee derde, de pastoor op het overige derde van de offergiften gedaan bij alle missen die in de kapel werden gecelebreerd, alsook van het geld dat door het hekken rond die altaren werd gegooid of werd geofferd aan de altaren op Goede Vrijdag. Bij giften gedaan op paasmaandag, het feest van heilige Magdalena, alsook op het feest van Maria-Boodschap, Maria-Geboorte en Maria-Tenhemelopneming – alle van de nacht tot de none —, en naar aanleiding van de verjaring van de kapelwijding en de daaropvolgende octaaf deelden zij de helft met de momber van de kapel.13 Deze offergaven liepen geleidelijk aan tot een behoorlijk totaal op, ook omdat de abt van Saint-Aubert en de pastoor van Herne afzagen van hun deel dat hen jaarlijks toekwam.14 Op 1 augustus 1307 stemt Joannes, de abt van Saint-Aubert ermee in dat een klooster zou worden opgericht op de plaats van de kapel zonder te bepalen tot welke orde dat convent moest behoren.15 Alhoewel elk jaar een processie plaatshad op de zondag na 25 juli bij het feest van Sint-Jacobus en Sint-Christophorus16, begon de pelgrimage op het einde van de 13e eeuw te verzwakken: de mirakels hielden op en de toeloop van de gelovigen verminderde. Uit vrees dat de bedevaarten geleidelijk aan zouden afnemen, de offergiften aldus zeldzamer zouden worden en de kapel aan haar lot werd overgelaten, bepaalde Walterus II, heer van Edingen, een klooster te bouwen op de site.17 De plaatselijke tradities berichten evenwel dat twee kloosters de vestiging van een kartuis zouden zijn voorafgegeaan: eerstens een convent van dominicanen, vervolgens een huis van hospitaalzusters. Deze instellingen hebben zich echter niet kunnen handhaven ten gevolge van een gebrek aan verstandhouding met de Heren van Edingen.18 Van deze stichtingen is geen enkel spoor overgebleven en zelfs weet men niet in welke eeuw zij zich zouden hebben gevestigd. Het lijkt dat zij zeker niet onmiddellijk aan de oprichting van de kartuis zijn voorafgegaaan, want de documenten dienaangaande maken hiervan geen enkele melding.

Stichting [in bewerking]
Dat Walterus II, heer van Edingen van 1289 tot aan zijn overlijden in 1310, de eerste stichter — in feite de stichter-bezieler — van het kartuizerklooster te Herne is geweest, wordt algemeen erkend, ook al heeft hij zijn plan, om een op dat ogenblik nog niet gedefinieerd conventus religiosorum te stichten in de nabijheid van de Onze-Lieve-Vrouwekapel19, niet tot een goed einde kunnen brengen wegens zijn vroegtijdige dood.20 De kartuizer en ordehistoriograaf Benedictus Tromby († 1788) leidde uit de vermelding in de Hernse kroniek dat Walterus II tenuit dominium eius anno M°CCC°21 ten onrechte af, dat deze de beslissing voor zijn kloosterproject in 1300 had genomen en bijgevolg ook in dat jaar het klooster had gesticht. Bovendien steunt de mening die men nog in het eerste kwart van de 20e eeuw was toegedaan, dat de kartuis zou zijn gesticht geweest door Sohier (Siger) II van Edingen († 1364), de kleinzoon van Walterus II, op een grove 17e-eeuwse onwetendheid22 die alle teksten tegenspreken, zowel de kloosterkroniek als de authentieke akten uit het cartularium. Zij verhalen met voldoende details de ontwikkeling van deze stichting.

Hierboven hebben we reeds bericht dat Walterus II op 1 augustus 1307 met een officiële akte de goedkeuring van Joannes, abt van Saint-Aubert in Kamerijk, beschermheer van de Mariakapel te Herne, verkreeg om er een klooster op te richten, zonder zich uit te spreken over de monastieke familie tot dewelke het op te richten convent moest behoren. De kroniek begaat evenwel de vergissing door te stellen dat Walterus II op dat ogenblik reeds gretig verlangde naar een stichting van kartuizers.23 Toen hij 1307 stierf, liet hij zijn werk nauwelijks begonnen achter. Hij vertrouwde de voltooiing ervan toe aan de uitvoerders van zijn terstament, met name Maria de Rhetel, Gerardus van Zottegem, Arnoldus van Préaux, Joannes van Cambron en Gulielmus van Edingen.24 Wie waren deze executeurs-testamentair?
• Maria van Rethel († 1315), vrouwe van Machault, Tricot en Béthincourt, trad in 1266 in het huwelijk als derde echtgenote van ridder Walterus I, bijgenaamd de Grote, heer van Edingen († 1271). Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren25: ridder Walterus II, heer van Edingen en stichter-bezieler van de Hernse kartuis, ridder Gerardus van Edingen († 1307) en Maria van Edingen, burggravin van Gent en vrouwe van Zottegem († 1318). Zij stichtte tussen 1290 en 1308 het ziekenhuis van Rebecq (Roosbeek) — de Heren van Edingen bezaten er belangrijke bezittingen — , waarvan zij ook de weldoenster was. Opmerkenswaardig is dat zij de bezitster zou geweest zijn van een door haar voor persoonlijk gebruik besteld getijdenboek, te weten Le livre d'images de madame Marie, dat voornamelijk taferelen uit het leven van Jezus Christus en beelden van heiligen bevat zonder al te veel tekst. Zeker is dat zij de opdrachtgeefster is geweest voor een verluchte Franse vertaling van het Liber de monstruosis hominibus orientis, het derde boek uit Thomas Cantimpratensis' Liber de natura rerum ...
...
[De stichters, Walter III van Edingen en Gerard van Zottegem, kozen na zijn dood voor de kartuizerorde. Gerard van Zottegem, één van de executeurs testamentair, stond goederen en renten af tot onderhoud van de nieuwe gemeenschap. De eerste monniken kwamen in 1314 van Valenciennes, Noyon en Saint-Omer.]

14e eeuw [in bewerking]
In de loop van de veertiende eeuw werden de gebouwen geleidelijk voltooid, vooral dankzij steun van de Brusselse bankiersfamilie Thonis, Willem van Reijghersvliete en Egidius en Elisabeth Naghel, de ouders van de kartuizer Petrus Naghel, die eveneens weldoeners waren van de Kielse kartuis. Petrus Naghel was prior te Kiel van 1362 tot 1365 en te Herne van 1366 tot 1369.
Tijdens deze periode ontpopte Herne zich tot een belangrijke leverancier van Middelnederlandse geestelijke handschriften in de streek van Brussel. Talrijke vertalingen naar het Middelnederlands werden gerealiseerd. Hedendaags onderzoek heeft de beruchte "Bijbelvertaler van 1360", die tussen 1357 en 1388 een haast onwaarschijnlijke reeks vertalingen van geestelijk werk uit het Latijn maakte, met een Hernse kartuizer geïdentificeerd. Nog recenter onderzoek heeft aangetoond dat men deze vertaler wel eens met de Hernse kartuizer Petrus Naghel zou kunnen gelijkschakelen. Onder meer de Historiebijbel, de eerste bijbelvertaling naar de volkstaal, werd door deze kartuizer gemaakt.
Voor de overlevering van de werken van de "wonderbare" mysticus Jan van Ruusbroec (1293-1381) was de Hernse kartuizer broeder Gheraert van grote betekenis. Ruusbroec bezocht de Hernse kartuis in de jaren 1360-1362, op uitnodiging van zijn bewoners. Gheraert kopieerde werken van Ruusbroec, en leverde bovendien één van de oudste getuigenissen over het leven van de Brabantse mysticus.
In 1384 moesten de monniken hun klooster verlaten, op de vlucht voor plunderaars die de streek onveilig maakten. Zij vonden een toevlucht in Brussel bij de familie Thonis, en daarna te Bergen bij Margareta van Briey, hertogin van Henegouwen.

15e eeuw [in bewerking]
Onder de priors Johannes van Arras (van 1411 tot 1430) en Johannes van Montengies (van 1430 tot ca. 1435) werd gestart met het bouwen van een nieuw kloostercomplex, met financiële ondersteuning van Louis Thonis, van de hertogin van Henegouwen en van de Brusselse architect Gillis Vanden Bossche.
De Hernse kartuis kwam tot grote bloei in de vijftiende eeuw. Het zou steeds één van de belangrijkste kloosters blijven in de provincie. De kartuis van Delft werd in 1470 vanuit Herne gesticht. In 1487 telde het klooster 21 monniken, 3 conversen en 3 donaten.

16e eeuw tot de opheffing [in bewerking]
Vanaf 1500 was er echter een geleidelijke achteruitgang te merken. Op 27 augustus 1566 werd het klooster met de grond gelijk gemaakt door de geuzen. De heropbouw duurde tot 1569, maar in 1578 en in 1580 werd het klooster opnieuw door protestanten verwoest. De monniken waren nu in ernstige financiële moeilijkheden, en konden pas in 1593 terugkeren en met de heropbouw starten.
De monniken ondervonden in de zeventiende eeuw herhaaldelijk ongemak van de spanningen tussen de Spaanse en Franse troepen, die oogsten en bezittingen plunderden. Na de vrede in 1713 kwam er meer rust. Men kon in 1716 het gastenkwartier voltooien — vandaag het enige, in goede staat, overgebleven gebouw. In 1783 werd het klooster door Jozef II opgeheven.

Korte historiek
verhaald door [De Grauwe 2005b]98-100

Chartreuse de la Chapelle à Hérinnes

Fondée en 1314. La construction, commencée avant la fondation officielle, fut continuée tout au long du XIVe siecle. Les fondateurs furent Gérard de Zottegern et Gauthier III d’Enghien. L’ordre des chartreux jouissait d’une excellente renommée étant l’ordre le plus purement contemplatif. Le beau-fils de Gérard de Zottegem avait un frère chartreux et ainsi l’ordre était-­il connu par ce fondateur. Les premiers moines vinrent de Valenciennes, Noyon et Saint-Omer.

Tout au long du XIVe siècle affluèrent des dons, mettant les religieux dans la possibilité de terminer la construction des bâtiments conventuels. En même temps, augmentèrent les biens immobiliers des chartreux: soit par les dons, soit par des échanges, soit encore par des achats. Citons parmi les bienfaiteurs, les parents du prieur Pierre Naghel; la famille des banquiers bruxellois Thonis et Guillaume van Reijghersvliete. Pendant le Grand Schisme d’Occident, la Chapelle, après avoir été du côté des urbanistes, rejoignit, vers 1390, à cause de la pression du duc de Bourgogne, le parti des clémentistes, qui soutinrent le pape d’Avignon. Les reilgieux durent s’enfuir de leur monastère en septembre 1384 en raison des bandes de pillards qui ravagèrent la région. Ils trouvèrent d’abord refuge chez Louis Thonis à Bruxelles, ensuite à Mons chez Marguerite de Briey, comtesse du Hainaut, qui avait donné une somme importante pour la construction du petit cloître. Jean d’Arras, prieur de 1411 a 1430, edifia l’église, consacrée en 1418. Il fit construire un nouveau cloître avec réfectoire et 13 nouvelles cellules, car, selon la chronique, les moines furent très pauvrement logés dans des bâtiments en bois ou en terre. Les bienfaiteurs étaient Louis Thonis, la comtesse du Hainaut et, surtout, l’architecte bruxellois Gilles Vanden Bossche. La famine de 1438 qui affligea la région fit affluer au monastère un grand nombre de personnes qui vinrent y chercher remède. Le monastère continua à s’épanouir tout au long du XVe siècle. Vers la fin du siècle, le prieur Jean van Etterbeke (1495-1500) fit venir deux religieux de l’abbaye bénédictine de Saint-Ghislain afin d’apprendre à ses moines la calligraphie.

La troisième grande période va de 1500 jusqu’a la suppression en 1783. C’est une période de recul presque constant: les guerres de religion, l’iconoclastie, des charges matérielles croissantes et des revenus diminuants. Charles Quint exigea des contributions et des frais d’amortissement que les chartreux n’avaient jamais dû payer auparavant. Le 27 août 1566, des groupes d’iconoclastes s’attaquèrent à la chartreuse et y détruisirent l’église et la bibliothèque. Les chartreux entreprirent immédiatement la reconstruction des bâtiments ravagés et Martin Cuperus, évêque auxiliaire de Cambrai, put consacrer les autels en juin 1569. En 1578, les moines durent s’enfuir devant les menaces des Réformés. Ils trouvèrent un abri dans leur refuge d’Enghien. En rentrant à Hérinnes peu de temps après, l’église était devenue inutilisable et l’on devait célébrer les offices dans la chapelle. En juillet 1580, la garnison protestante de Ninove détruisit en grande partie la chartreuse. Les religieux se retirèrent d’abord à Enghien, puis à Mons. En 1590 seulement ils purent entamer la reconstruction du monastère. La visite canonique spéciale de fin 1609 fit des mutations importantes à la Chapelle. Le nouveau prieur Robert van Belle (1610-1614) et ses succeseurs continuèrent les travaux de restauration. La seconde moitié du siècle vit l’embellissement du monastere, malgré la menace des guerres entre Espagnols et Français. Les troupes de passage causèrent bien des ennuis à la chartreuse, à tel point qu’en 1667 et en 1672, tous les objets de valeur furent transportés à Bruxelles. En 1678, 1695 et 1708, les soldats (hollandais, français et espagnols) pillèrent des parties de la Chapelle. La maison resta néanmoins un centre de ferveur religieuse car d’autres chartreuses y envoyèrent leurs novices au début du siècle suivant. En 1716, on construisit un nouveau quartier des hôtes (seul bâtiment conventuel existant encore). Bruno Pede, prieur de 1752 à 1765, s’occupa de rétablir une bonne situation financière: rationalisation de l’exploitation du domaine, vente de bois et levée de nombreuses rentes. Le dernier prieur François vanden Herreweghe (1765-1783) continua les travaux de rénovation. En 1782, l’ernpereur Joseph II fit faire un inventaire cornplet de tous les biens immeubles et meubles du monastère. Le 23 mars 1783, la décision définitive tomba par le décret de suppression de Joseph II; les chartreux durent quitter leur maison le 17 juin 1783. Immédiatement commença la vente du mobilier et, en 1785, des bâtirnents.

Korte historiek
verhaald door [De Grauwe 1985a]11-23

Hérinnes

Au début du douzième siècle fut fondée une chapelle en l’honneur de la Sainte Vierge à Hérinnes. Avant 1148 elle était déjà un lieu de pélerinage, appelé Notre-Dame-de-Dierickshoven, desservi par un vicaire, Guillaume. En 1148 cette chapelle fut donné à l’abbaye de Saint-Aubert à Cambrai. C’est à cet endroit que surgit au début du quatorzième siècle la chartreuse d’Hérinnes.

Dans le grand mouvement d’expansion vers le nord de l’Ordre des chartreux Hérinnes fut la première chartreuse sur le sol actuel de la Belgique. En 1307, Gauthier II, seigneur d’Enghien, conçut l’idee de fonder un monastère près de la chapelle de Notre-Dame-de-Dierickshoven. Comme le droit de patronat appartenait à l’abbaye de Saint-Aubert26, il entra en contact avec l’abbé en vue d’obtenir de lui l’autorisation. Il obtint le premier août 1307 l’accord de l’abbé. Il fallait encore se mettre d’accord sur le partage des offrandes faites à la chapelle et le 10 avril 1308 l’abbé de Saint-Aubert et le curé d’Hérinnes, d’une part, et les responsables de la chapelle d’autre part arrivèrent à un compromis. Quand Gauthier II mourut en 1309, il lègua six cents livres tourn. pour la continuation de la construction du monastère. On n’eut pourtant pas encore décidé à quel ordre religieux on ferait appel pour venir s’y installer. Cent autres livres furent destinées à l’entretien des futurs habitants. Les exécuteurs testamentaires de Gauthier laissèrent tomber leur choix sur l’Ordre des chartreux. Un de ces exécuteurs, Gérard de Zottegem, connaissait l’Ordre. Il avait épousé Marie de Rethel dont il eut deux enfants: Gauthier et Marie d’Enghien. Cette dernière s’était mariée en 1309 avec Philippe IV de Maldegem qui avait un frère Jean, chartreux à Saint-Orner. L’Ordre des chartreux jouissait d’ailleurs à cette époque d’une excellente renommée comme l’ordre le plus purement contemplatif. Il était donc assez normal que l’on fît appel sur les chartreux car on espérait obtenir, grâce à leurs prières, la quasi-certitude de la vie eternelle. En décembre 1313 les exécuteurs testamentaires demandèrent à l’évêque de Cambrai la permission d’ériger un monastère cartusien à côte de la chapelle de Notre-Dame-de-Dierickshoven. Robert, le premier prieur de cette nouvelle communauté, désigné par le prieur-général, porta leur requête devant l’evêque. Celui-ci leur autorisa de célébrer la messe à Hérinnes, officieusement en octobre 1314, officiellement en septembre 1315. Ce même évêque de Cambrai accorda en 1314 son approbation à la nouvelle fondation à la demande de Gauthier III d’Enghien qui avait confirmé les dispositions prises par les exécuteurs testamentaires. Tout était prêt à commencer la vie conventuelle. Les biens et rentes prévus pour la nouvelle chartreuse furent transférés au prieur. Et toujours en 1314 les initiateurs arrivèrent des chartreuses de Valenciennes, Noyon et Saint-Omer.27 Le premier prieur Robert peut-etre de Bray28, avait fait profession au monastere du Val-Saint-Pierre lez Vervins, fondé en 1140. Il reçut e.a. de Gérard de Zottegem des terres et des rentes lui permettant d’entretenir les premiers occupants de la nouvelle chartreuse. Tout au long du quatorzième siècle affluèrent des dons29 de plusieurs bienfaiteurs, mettant les religieux dans la possibilité de terminer la construction des différents bâtiments. En même temps augmentèrent les terrains des chartreux soit par des dons, soit par des échanges, soit par des achats. Ceci leur permit de former un bloc entier séparant le monastère des terres avoisinantes. Le propositum cartusien était ainsi mieux respecté: solitude intérieure et extérieure. Citons parmi les bienfaiteurs les parents du prieur Pierre Naghel, originaire d’Alost30, la famille des banquiers bruxellois Thonis et Guillaume van Reyghersvliete. Au milieu du siècle le prieur Simon reçut l'amortissement des biens du monastère et l’autorisation d’acheter des rentes annuelles jusqu'a concurrence d’une valeur de six livres de vieux gros. Vers 1360 Jan van Ruusbroec vint rendre visite à la chartreuse d’Hérinnes où il résida quelque temps. Il y laissa une si forte impression que les chartreux se mirent à réfléchir sur ce qu’il avait avancé et osèrent même formuler une certaine critique. Le recueil le plus ancien de la polémique Gerson-Ruusbroec fut composé dans la chartreuse d’Hérinnes. Cette première période qui en fut une de construction et d’expansion du domaine se termina vers 1410. Les moines de la Chapelle participèrent également à l'expansion de l'Ordre en Flandre et aux Pays-Bas puisque douze monastères furent fondés pendant cette période et on fit souvent appel à des moines d’Herinnes comme initiateurs. L’intérêt des Rois de France pour les chartreux se montre ici aussi car Philippe II le Hardi, mort à Hal en avril 1404, fut selon sa volonté enseveli avec l’habit neuf d’un chartreux d’Herinnes. Pendant le Grand Schisme d’Occident la maison de la Chapelle, après avoir été du côté des urbanistes, rejoignit vers 1390, grâce a l’insistance (et la pression) du duc de Bourgogne, le parti des clémentistes, qui soutinrent le pape d’Avignon.31 Les chartreux d’Hérinnes conclurent des associations de prières avec les maisons du Bois-Saint-Martin en 1377, de Gand en 1378 et d’Anvers (ou Kiel) en 1398. Un point assez spécial mérite d’etre relevé ici: le Chapitre Général de 1371 autorisait les religieux atteints de lèpre à s’isoler dans des constructions séparées. C’est la seule fois (que je sache), que l’on parle de religieux atteints de lèpre dans nos régions. Les religieux de la Chapelle durent s’enfuir de leur monastère en septembre 1384 en raison de la présence de bandes de pillards qui ravagèrent la région. Ils trouvèrent d’abord refuge chez Louis Thonis à Bruxelles qui pourvoyait aux besoins des chartreux. Puis ils se rendirent à Mons chez la comtesse du Hainaut, Marguerite de Briey, qui avait donné une somme importante pour la construction du petit cloître. Ils y restèrent selon la chronique de Beeltrisens pendant environ six mois, mais la carte du Chapitre Général de 1386 qui annonce la mort de Marguerite parle de deux ans.
Quelques noms de moines ayant véçu dans cette première période méritent d’etre relevés ici.
- Pierre Naghel, fils de Gilles et Elisabeth, grands bienfaiteurs, fit profession à Hérinnes vers 1345. Il fut prieur au Kiel en 1365 et à Hérinnes d’environ 1367 jusqu'a environ 1373. Il mourut simple moine le premier mai 1395.
- Son frère Jacques [Naghel] fut procureur à la Chapelle en 1370.
- Pierre van Pruisen, profes de la chartreuse de Liège, devint prieur de la Chapelle, à la fin de l’année 1385, après avoir été prieur de Gand. Il éait en même temps recteur du couvent du Bois-Saint-Martin qui avait été mal administré et fut gouverné par des prieurs d’autres chartreuses. Pierre mourut le 2 août 1388 comme prieur d’Herinnes.
- Barthélémy Clautiers ou Thonis, fils de Catherine Clautiers, était apparenté à la famille bruxelloise Thonis. Profes d’Herinnes vers 1371, il résida quelque temps à Tournai ou Noyon, d’où il entretint une correspondance suivie avec Jean Gerson sur une oeuvre de Jan van Ruusbroec. Il exerça les fonctions de procureur de la Chapelle en 1382. Il en devint prieur à une date inconnue jusqu’au Chapitre Général de 1398. Il redevint procureur et puis vicaire. Il mourut dans cette fonction le 27 août 1427.
- Henri Nullen, originaire de Bois-le-Duc et profès de la chartreuse de Vauvert-lez-Paris, fut probablement désigné comme prieur de la Chapelle par le Chapitre Général de 1402. En 1409 il devint convisiteur, mais mourut déjà la même année le 13 août. Il jouissait d’une grande renommée due à sa vie exemplaire et sa grande sagesse.

La seconde période, celle de la grande efflorescence, commença avec le prieur Jean d’Arras, le premier des grands prieurs d’Hérinnes. Elle prit fin vers 1500. Jean d’Arras, ancien carme, fit profession à la chartreuse de Lugni. Àprès avoir été procureur de sa maison de profession, il fut désigné en 1408 par le Chapitre Général comme prieur de la chartreuse de Mortemer. Le Chapitre Général de 1411 le nomma prieur d’Hérinnes. En 1414 il fut nommé convisiteur de la nouvelle province de Picardie éloignée et en 1430 visiteur. Il mourut le 30 juillet 1430. Comne convisiteur il fut aussi chargé de la visite des maisons anglaises qui dépendirent dans cette période de la province de Picardie éloignée. Son priorat eut aussi pour la chartreuse de la Chapelle une grande importance. Il fit construire un nouveau complexe de bâtiments, car, selon la chronique, les religieux furent très pauvrement logés dans des bâtiments en bois ou en terre. La chronique ajoute qu’il travailla selon un plan entièrement original. Il aurait été très intéressant d’en connaître des détails, car les plans des monastères furent généralement assez ressemblants et inspirés par celui de la Grande Chartreuse. Et les visites canoniques et les Chapitres Généraux veillèrent toujours à ce que l’on suivît un plan identique. Jean d’Arras édifia l’église, consacrée en 1418. Il fit construire un nouveau cloître avec réfectoire et treize nouvelles cellules. Il faudrait voir le plan pour pouvoir décider si la nouveauté réside ici, car c’est autour du grand cloître que l’on construit les cellules des moines et autour du petit la salle de chapitre et le réfectoire. Des dons généreux lui permirent le financement de toutes ces constructions: Louis Thonis, la comtesse du Hainaut et surtout l’architecte bruxellois Gilles Vanden Bossche furent les grands bienfaiteurs. Ce dernier dirigea les travaux et offrit plusieurs statues en vue de la décoration des nouveaux édifices. La guerre qui opposa Jacqueline de Bavière à son ex-mari, Jean IV de Brabant, causa en 1425 quelques remous à Herinnes et dans la chartreuse. Le danger d‘une guerre géneralisée était grand et le Chapitre Général de 1425 autorisa le visiteur d’envoyer les religieux, en cas de nécessite, dans d’autres monastères. Le chroniqueur relate que cela fut en effet le cas, sans dire combien de temps dura cette situation. Ces troubles n’arrêtèrent pourtant pas la ferveur des religieux.
Le second des grands prieurs, Jean de Montignies, descendant d’une famille noble, profès de Zelem fut élu en 1430 comme successeur de Jean d’Arras. Son priorat prit fin en 1435. Il poursuivit les constructions commencées par son prédécesseur. Il fit ajouter encore quelques cellules et bâtit en 1433 une nouvelle chapelle pour le lieu de pèlerinage. Ainsi pouvait-on mettre fin à une situation qui ne s’accordait pas avec la règle cartusienne: la solitude n’était en effet pas suffisamment protégée car tous les pèlerins avaient accès à l’église des chartreux puisque c’était là qu’on gardait la statue de la Sainte Vierge. Désormais les pèlerins étaient séparés des moines, ayant une chapelle particulière.
Son successeur Gérard Naghel (1435-1437), tenait scrupuleusement à l’observance des Statuts. Une certane exagération causa parfois des frictons. La famine de 1438 qui affligea la région vit affluer au monastère un grand nombre de personnes qui vinrent y chercher remède. Cette aide fut possible gâce aux provisons accumulées depuis quelque temps par les chartreux. Cette richesse était due aux dons assez nombreux que bien des bourgeois et nobles firent à la Chapelle sous formes de rentes.
Le monastère continua de s’épanouir tout le long du quinzième siècle sous le gouvernement de ces grands prieurs. L’histoire du temps marqua parfois la vie de la chartreuse comme nous fîmes deja remarquer. Ainsi fut emprisonné à Gand durant sept semaines le prieur Gaspar vander Stoct (1482-1495). Il était parti en 1485 avec le prieur de Zelem Nicola de Leydis, et celui de Scheut, Marcel Voet, pour Gand en vue de faire la paix entre Maximilien d’Autriche et les Gantois révoltés. Ce même Gaspar, nommé covisiteur, assista au Chapitre Général de 1488 malgré les guerres entre le roi de France, Charles VIII, et Maximilien d’Autriche, preuve de son courage et de son obéissance aux Statuts de l’Ordre.
Vers la fin du siècle le prieur Jean van Etterbeke (1495-1500) fut obligé de faire venir deux religieux de l’abbaye bénédictine de Saint-Ghislain afin d’apprendre aux chartreux de son monastère la calligraphie. Ceci est certainement étonnant car une des activités primordiales des chartreux est la copie des manuscrits. Il est donc peu probable que les chartreux eussent oublié cet art. L’imprimerie ne s’était pas encore propagée d’une façon telle que l’art de la copie calligraphique en était oubliée. Il s’agit peut-etre d’une nouveauté dans la calligraphie à ce moment encore inconnue chez les chartreux.
Nous avons déjà cité quelques prieurs de cette période. Ajoutons encore les noms de Laurent van Musschezele (1437-1445), Henri van Loen (1445-1456), Arnold Kaerman (1456-1481) et Gaspar vander Stoct (1482-1495).
- Laurent van Musschezele, né à Alost, fut recteur de l’école capitulaire de sa ville natale. Il fit sa profession monastique à Hérinnes en 1432 ou 1433. Déjà en 1437 il fut élu prieur et le resta jusqu’en 1445 car en cette année il contracta une maladie qui semblait incurable. Il guérit pourtant et resta jusqu’à sa mort, survenue le 3 decembre 1471, vicaire du monastère. Il acquit une grande notoriété comme auteur et comme conseiller spirituel. Parmi ceux qui vinrent le consulter on trouve Marguerite d’York (1446-1503), femme de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne. Il est aussi connu comme bâtisseur: 4 ou 5 cellules et de nouveaux autels.32
- Henri van Loen, né en 1406 à Louvain, fut l’un des premiers étudiants de l’Université de Louvain, fondée en 1425, et le premier qui y acquit le grade de maître es arts. Il devint encore bachelier en théologie. Avec Nicolas van Valckenisse il fonda la pédagogie du Porc dont il fut le premier régent et où il fut aussi professeur. En novembre 1437 il devint recteur de l’Université. En 1441 il entra dans la chartreuse d’Hérinnes où il devint peu temps après sa profession, vicaire. Àprès la démission de Laurent van Musschezele les moines d’Hérinnes l’élurent prieur. En 1449 déjà il devint convisiteur de province de la Picardie éloignée . Aux Chapitres Généraux de 1449, 1451 et 1455 il fut l’un des définiteurs, fonction importante et marque de confiance. À partir de 1453 il coopéra à la fondation de la nouvelle chartreuse de Scheut-lez-Anderlecht. Il en devint le premier recteur. Mais non seulement à l’interieur de l’Ordre il eut une grande renommée; aussi à l’extérieur ce fut le cas: en 1447 on le chargea de réformer le couvent des Guillemites d’Alost.33 Les chroniqueurs lui donnèrent le titre honorifique de pater patrum. Par ses écrits il augmenta l’excellente réputation dont jouirent les chartreux au quinzième siècle.
- Arnold Kaerman, né a Steenhuize, avait été élève de Henri van Loen à l’Université de Louvain où il obtint le grade de maître es arts. Il était déjà prêtre lorsqu'il entra en 1449 à la chartreuse de la Chapelle. Àprès avoir été vicaire de la nouvelle maison de Scheut, les moines d’Hérinnes l’élurent prieur en remplacement de Henri van Loen. Un de ses co-novices était Corneille van der Weyden, fils du célèbre peintre Roger van der Weyden. Celui-ci fut l’un des plus importants bienfaiteurs d’Hérinnes à laquelle il fit don d’un tableau qu’on installa dans la chapelle Sainte-Catherine. Comme son prédécesseur Arnold Kaerman jouit d’une excellente réputation à l’intérieur de l’Ordre: il fut à chaque Chapitre Général l’un des définiteurs. En 1460 il fut nommé convisiteur et en 1472 visiteur. Il remplit cette fonction jusqu’au jour de son décès survenu le 12 février 1481. Il construisit plusieurs bâtiments non-spécifiés: la chartreuse devait être agrandie grâce à son grand attrait sur les jeunes.
- Gaspar vander Stoct, fils du secrétaire communal de Louvain Gilles, conquit à l’Uniuersité de Louvain le grade de maître es arts. En 1444 il se fit chartreux à Hérinnes. Dès 1456 il remplit plusieurs fonctions dans la nouvelle maison de Scheut. En 1470 il devint le pemier prieur, jusqu’en 1480, de la nouvelle et avant-dernière fondation aux Pays-Bas, la maison de Delft. Les moines de la Chapelle l’élurent prieur de leur maison en·1482. Il remplit cette tâche jusqu’a sa mort le 7 octobre 1495. Le Chapitre Général le désigna comme convisiteur en 1486. Il exerça cette fonction jusqu’en 1492. Pendant son priorat il y eut vingt moines-choristes, six convers et deux donnés a Hérinnes. Trois profès d’Hérinnes demeurèrent dans d’autres monastères. La Chapelle fut de toute évidence un grand monastère ayant beaucoup d’attirance.
- Un autre moine qui mérite d’etre cité s’appelle Jean Jacobs, né a Oudenaarde, profès d’Hérinnes en 1441. Il fut sacristain de 1448 à 1483 et mourut le 21 novembre 1491, après 50 années de vie cartusienne. Il était connu comme homme de paix, avec qui on n’eut jamais de disputes. Deux de ses frères furent également chartreux: l’un fut procureur de Liège et l’autre prieur de Valenciennes. Le premier chroniqueur de la maison, Arnold Beeltrisens, est un autre moine digne d’être relevé. Né à Tollembeek, il fit ses études d’abord à Grammont, puis à Enghien chez Simon Vlecoton et enfin à Louvain. En mai 1456 il entra chez les chartreux d’Hérinnes et leur fit don de dix-sept journaux de terre sis près de la ferme Kameryk (aussi appelée Comeryk ou Cromeryk) à Tollembeek. Il fut ordonné prêtre à Grammont en 1460. À Hérinnes il exerça les fonctions de chantre et copia des manuscrits liturgiques pour son monastère. Il fut vicaire de 1483 jusqu’à sa mort survenue le 18 février 1490. C’est à lui que nous devons la première chronique du monastère, instrument indispensable pour l’histoire de la Chapelle. Jean Dierckx de Delft, qui étudia à l’Universite de Cologne, fit profèssion à Hérinnes vers 1435 ou il mourut le 27 août 1475. Il est connu pour sa vie ascétique. Raso Wiel, alias Keyser, né à Alost en 1426, fit profèssion à la Chapelle vers 1446. Il y mourut le 7 septembre 1459 en odeur de sainteté. Il se fit remarquer par sa grande dévotion envers la Sainte Vierge.

La troisième grande période va de 1500 à la suppression en 1783. C’est une période d’un recul presque constant: les guerres de religion, l’iconoclastie, des charges matérielles croissantes et des revenus diminuants. Au début il n’y eut pas encore de difficultes financières car, grâce aux dons de Philippe de Ravesteyn, on put agrandir et embellir une partie du grand cloître. Mais à partir de 1516 commencèrent les ennuis: Charles Quint exigea des contributions et des frais d’amortissement que les chartreux n’avaient jamais dû payer auparavant. Le prieur Charles Serraes accepta un don de sept cent vingt florins en échange de lourdes obligations et se vit forcé de vendre en 1527 de l’argenterie. En 1534 les chartreux durent de nouveau vendre des biens et des rentes.
Le 27 août 1566 des groupes d’iconoclastes, qui avaient tenu leurs premiers sermons à Tollembeek dans le hameau Herhout, se dirigerent vers la chartreuse de la Chapelle. Sous la conduite d’un pasteur, quelque quatre cents habitants d’Oudenaarde ainsi qu’une centaine d’habitants d’Enghien s’attaquèrent à la chartreuse et y détruisirent l’église et la bibliothèque: des autels, des images, des livres furent brûlés.
Mais aussi à l’intérieur du monastère on connut des difficultés. Le Chapitre Général de 1509 fit revenir à Hérinnes trois profès de cette maison résidant dans d’autres chartreuses. Une admonition accompagna cette décision: que le prieur et les religieux vivent désormais en paix les uns avec les autres. Ceci prouve l’existence de frictions et malentendus, voire mésentente.
D’autres difficultés surgirent quelques années plus tard à propos de Jean Ammonius. Celui-ci, auteur de la seconde partie de la chronique, profès d’Herinnes en 1500, revint en 1526 à sa maison de profession, après un séjour obligatoire à la chartreuse de Louvain. En 1529 il reçut l’ordre du Chapitre Général de se rendre aux raisons de son prieur. Ses rapports avec le prieur semblèrent très tendus. En tout cas il laisse entendre dans sa chronique à plusieurs reprises que le prieur Charles Serraes était selon lui trop sévère. Mais avec un des prieurs suivants il eut aussi des ennuis: Jean Ammonius fut même enfermé. En 1539 on l’accusa d’avoir des opinions luthériennes et d’être cause scandale pour la communauté par son obstination. Il mourut le 27 octobre 1543 après être rentré dans le sein de l’Église catholique. Jean Ammonius était né à Gand et avait un frère chartreux, Liévin, profès du Bois-Saint-Martin. Il entra à Hérinnes encore bien jeune et apporta beaucoup de livres. En 1504 il fut ordonné prêtre. Il était chantre et écrivit quelques poèmes et épigraphes. Il était en correspondance avec quelques humanistes.
D’autres religieux causèrent d’autres troubles: le convers Absalon van Biervliet mourut en 1504 possédant des biens propres, ce qui était en contradiction formelle avec les Statuts. On dut exhumer son cadavre et l’enterrer en terre non consacrée. Jacques van Woldercum, profès de la maison d’Amsterdam, envoyé pour des raisons disciplinaires à Hérinnes, refusa d’obeir aux instructions des Chapitres Généraux de 1504 et 1506. Hubert van Edingen fut enfermé dans la prison du monastère entre 1534 et 1539. Sous le priorat de Liévin vander Haeghen (1559-1566) eurent lieu plusieurs mutations puisq’un certain nombre de religieux n’apprécia guère de rester longtemps dans le même monastère. Il est clair qu’un esprit a-religieux soufflait dans la chartreuse, dû probablement aux courants humanistes et protestants de cette période.
Mais l’attaque des groupes d’iconoclastes d’août 1566 ne fut qu’un prélude à ce qui allait se passer plus tard. Les chartreux entreprirent immédiatement la reconstruction des bâtiments ravagés et Martin Cuperus, évêque auxiliaire de Cambrai, put consacrer les autels en juin 1569. Au début de 1578 cinq religieux de la chartreuse de Scheut trouvèrent refuge à Hérinnes. Ils avaient dû quitter Bruxelles après la victoire des Espagnols à Gembloux, victoire qui obligea le prince d’Orange d’abandonner Bruxelles. Mais ils ne pouvaient rester longtemps à Hérinnes, car vers Pâques, les chartreux de la Chapelle durent eux-mêmes s’enfuir devant les menaces des Réformés. Ils trouvèrent vraisemblablement un abri dans leur refuge à Enghien. En rentrant à Hérinnes peu de temps après, l’église était devenue inutilisable et les offices durent se célébrer dans la chapelle. Juillet 1580 vit arriver à Hérinnes la garnison protestante de Ninove. Elle détruisit en grande partie la chartreuse. Les habitants trouvèrent un asile dans leur maison à Enghien. Mais même là ils n’étaient pas en sûreté et ils se retirèrent à Mons, où ils avaient pu apporter les ornements d’église, des livres et des archives. Les revenus du monastère diminuèrent fort car les paysans ne payèrent plus leurs baux les fermes de la chartreuse étant détruites. En 1582 le Chapitre Général donna l’ordre au prieur de commencer aussi vite que possible la reconstruction de la maison. Mais ce n’etait qu’en 1590 que les travaux purent être entamés. On arriva à payer les frais de reconstruction grâce e.a. aux dons faits par le frère Adrien Cosyns qui avait gratifié son monastère, lors de son entrée, en 1585, de nombreuses terres à Appelterre. Le prieur Adrien van Dorpe (1580-1609) les vendit pour la somme de 2.200 florins. En 1593 les religieux réintégrèrent leur monastère mais l’église ne put être ré-utilisée qu’en 1596.
Pour toute la province teutonique l’année 1609 fut une année importante: le prieur-général, dom Bruno d’Affringues, résolut de faire visiter cette province par les visiteurs de la province picarde. La raison reste inconnue, mais il est évident que ce fut pour des raisons majeures que l’on prit une décision pareille. Une seule indication: “inobservation d’un point des Statuts: manque de charité, les maisons ne s’entr’aidant pas”. Cela ne nous semble pas une raison suffisante pour ébranler toute une province. Les visiteurs furent Pierre Serval, prieur de Mont-Dieu et Martin Bleneau, prieur de Noyon. Ils rendirent d’abord visite à la maison de Bruxelles où ils s’entretinrent avec le visiteur de la province teutonique. Puis, tout au long du mois de novembre, ils visitèrent tous les monastères et y firent des mutations importantes. Le mécontentement fut très grand un peu partout.
Le nouveau prieur Robert van Belle (1610-1614) échangea plusieurs parcelles de terre avec l’abbé de Saint-Aubert qui renonça en même temps à tout droit qu’il pourrait avoir sur la chapelle Notre-Dame. Ses successeurs continuèrent les travaux de restauration. En 1628 furent entièrement restaurées la chapelle extérieure et la cellule du procureur, grâce aux dons que firent à la chartreuse les parents de Joseph Cappon de Lille au moment de son entrée à Hérinnes. Entre 1329 et 1642 le prieur Laurent Serjans embellit l’église par des ornements et de l’argenterie. Les dépenses, supérieures à 5.000 florins, furent couvertes par de nombreux dons e.a.de la part d’Anne de Croy. Au milieu du siècle il y àvait douze moines-choristes, un convers et cinq donnés à Hérinnes. La seconde moitié du siècle vit l’embellissement34 du monastère, malgré la menace des guerres entre Espagnols et Français. Mais pour écarter cette menace le prieur Pierre-Antoine Pecquius (1654-1658) s’était muni de nombreuses lettres de sauvegarde.
Les temps restèrent pourtant bien difficiles en raison des guerres persistantes. Durant la guerre de Dévolution, en 1667, le prieur Balthazar de Wolff (1658-1669), se vit obligé de mettre en lieu sûr à Bruxelles tous les objets de valeur du monastère. En même temps la chartreuse servit d’abri aux fermiers de la région. Les troupes de passage causèrent bien des ennuis à la chartreuse à tel point qu’en 1672 tous les objets de valeur furent de nouveau transportés à Bruxelles. La situation financière était loin d’être brillante car en 1676 toutes les parties inhabitées du monastère furent louées, ce qui n’était absolument pas favorable à la vie religieuse des moines. L’annee suivante le monastère eut encore à souffrir des troupes de passage: les soldats hollandais, français et espagnols détruisirent les récoltes; ceci se réitéra en 1678 où ils incendièrent aussi une cellule. Et cela continua jusqu’en 1695 quand les soldats français pillèrent la chartreuse. Le prieur François Bodart (1694-1696) vendit quatre maisons à Enghien afin d’apurer diverses dettes et d’effectuer des restaurations aux bâtiments du monastère. Àpres une période paisible de treize ans, dont le prieur profita pour réparer la maison, on eut en 1708 une nouvelle attaque à déplorer: les soldats pillèrent encore une fois la Chapelle.
La maison resta malgré tout un centre de ferveur religieuse car d’autres chartreuses y envoyèrent leurs novices. On reconstruisit un nouveau quartier des étrangers, qui existe toujours, et on mit de nouveaux pavés à l’église et au réfectoire en 1716. Pourtant en 1733 et 1735 il y eut des dissensions internes, car deux prieurs demandèrent leur démission en raison de ces difficultés. On constata d’ailleurs un peu partout une diminution de l’esprit religieux car le Chapitre Général de 1745 décida que les novices ne seraient reçus que dans quatre monastères35, aussi ...

Korte historiek
verhaald door [Hendrickx 1975b]168-170

Kartuize Onze-Lieve-Vrouwe-Kapelle te Herne bij Edingen (1314-1783)
Domus Capellae Sanctae Mariae iuxta Angiam, apud Herinnes

De eerste kartuizerstichting in de Nederlanden werd opgericht te Herne, gelegen in het Graafschap Henegouwen en behorende tot de HeerIijkheid Edingen, in de nabijheid van een sedert 1148 bestaande bedevaartskapel, gewijd aan O.L. Vrouw. De Heer van Edingen, Walter II, kwam in 1307 overeen met de Abt van Sint-Aubertus te Kamerijk, de beschermheer van de kapel, om er een klooster bij te stichten. Bij de dood van Walter II in 1309 kwam 100 pond tournoois vrij voor de voltooiing van de bouw, die reeds was begonnen, alhoewel nog niet was uitgesproken welke orde zich in het klooster zou gaan vestigen, en nogmaals 100 pond voor het onderhoud van de toekomstige bewoners. De executeurs van de laatste wil van Walter II kozen voor de orde van de kartuizers, die in december 1313 in de persoon van de reeds aangewezen rector, Robert, aan de bisschop van Kamerijk toestemming vroegen om zich in het klooster te vestigen. Hij kreeg verlof tot het opdragen van de mis in 1314 en in 1315 de officiële goedkeuring. Gerard van Zottegem, een van de executeurs testamentair, stond nog goederen en renten af tot onderhoud van de kloostergemeenschap. De eerste monniken kwamen in 1314 uit de naburige kloosters van Valenciennes, Noyons en Sint-Omaars.
In de loop van de 14e eeuw werden de kloostergebouwen geleidelijk aan voltooid. Daarnaast werd het grondbezit zodanig uitgebreid, dat het klooster er zijn bestaan in kon vinden. Steun hierbij vonden de kartuizers van grote weldoeners, zoals de ouders van Petrus Naghel, prior van 1366 tot 1369 en afkomstig uit Aalst, en van de Brusselse bankiersfamilie Thonis. Tijdens het Westerse Schisma kozen de kartuizers van Herne aanvankelijk voor de paus van Rome. In 1390 stonden ze daarentegen aan de kant van de pausen van Avignon. In 1384 moesten de monniken hun klooster voor enige tijd verlaten omdat de streek door plunderaars onveilig werd gemaakt. Zij vonden een toevlucht te Brussel en te Bergen, waar de familie Thonis en de Gravin van Henegouwen de onkosten van hun verblijf financierden. In het jaar 1390 telde het klooster 17 monniken.
De 15e eeuw betekende op alle gebied een tijd van grote bloei. Prior Jan van Atrecht (1411-1430) begon met het oprichten van een nieuw kloostercomplex. Jan van Montengijs (1430-1435) bouwde een nieuwe bedevaartskapel, zodat de kloosterkerk uitsluitend kon dienen voor het gebed van de koormonniken. Laurens van Musschezele (1437-1445) was een gerenommeerd auteur van geestelijke werken. Ook zijn opvolger Hendrik van Loen had een reputatie als schrijver, maar vervulde naast zijn prioraat nog de functie van convisitator van de ordesprovincie, waaronder een groot deel van de Nederlanden ressorteerde. Als zodanig was hij een van de grondleggers van het kartuizerklooster te Scheut bij Brussel (1453-1456). Gaspar van der Stock was tevoren enkele jaren prior te Delft. Het klooster van Herne had onder zijn bestuur 20 monniken, 6 conversen en 2 donaten.
Na 1500 deed zich een geleidelijke achteruitgang gevoelen. Op materieel gebied door de financiële offers die Keizer Karel eiste om zijn oorlogen tegen de Fransen, de Turken of de Lutheranen te bekostigen en op reiligieus gebied ongetwijfeld ten gevolge van de geestelijke onrust van die tijd, die soms ook in de kartuis het leven ondraaglijk maakte, omdat de reformatorische invloeden (bijvoorbeeld op Johannes Ammonius) oorzaak waren van wrijvingen binnen het klooster. In 1566 werd het klooster door de Geuzen geplunderd en opnieuw rond Pasen 1578. De kartuizers vluchtten, samen met een aantal refugies uit Scheut naar Edingen. In 1580 werd het klooster verwoest door een protestants garnizoen uit Ninove en de kloosterlingen vluchtten naar Bergen. De kerksierraden, boeken en archieven konden nog tijdig in veiligheid worden gebracht. De boeren konden de pacht van hun grond niet meer betalen, en daarom kwamen de inkomsten van het klooster ernstig in gevaar. Echter trad aan het einde van de eeuw herstel in. Prior Adriaan van Dorpe (1582-1609) ontving van een ingetreden donaat een gift in land en door deze grond te verkopen kreeg hij voldoende geld om met het herstel van het klooster te beginnen. In 1593 keerden de kartuizers terug in Herne. De herbouw nam nog geruime tijd in beslag, hoewel toch velen hun bijdragen schonken of legateerden. In 1651 herbergde het klooster 12 monniken, 1 convers en 5 donaten. Tijdens de tweede helft van de 17e eeuw onderging het klooster opnieuw een reeks van ongemakken als gevolg van de gespannen toestand tussen de Spanjaarden en de Fransen. De oogsten en bezittingen van het klooster en van de dorpsbewoners werden herhaaldelijk geplunderd door ronddolende vreernde soldaten.
Deze toestand duurde voort tot de vrede in 1713 meer rust bracht. In 1716 werd het gastenkwartier voltooid. Het is het enige gebouw dat heden nog in goede staat is overgebleven van het kartuizerklooster. De voorlaatste prior, Bruno Pede (1752-1765) vond door een verstandig financieel beleid de middelen om de schulden van het klooster te verlichten. Deze waren veroorzaakt door het amortisatie-edict van keizerin Maria-Theresia van 15 september 1753, dat bepaalde dat de na 1520 verworven goederen moesten worden geamortiseerd. Deze prior was ook de schrijver van een geschiedenis van het klooster. Frans van den Herrewegen (1765-1783) vervolgde de bouwaktiviteiten van zijn voorganger. Het klooster herbergde op dat moment een aantal van 8 tot 10 monniken en 3 tot 5 novicen. In 1783 werd het klooster op bevel van Keizer Joseph II opgeheven. De 12 aanwezige monniken vestigden zich voor een deel in Edingen en Brussel. In 1794 deden de vier van hen die nog in leven waren een vergeefse po­ging om weer opnieuw een kloostergemeenschap te vormen.

 • 1. Chronica Domus Capellae ... Ordinis Cartusiensis ... in Herne, ed. [Lamalle 1932]10: "Item hoc est antiquissimum quod narratur de loco isto quod circa portam nostram quae stat versus silvam nostram, solebat habitare quidam reclusus qui vocabatur Dierick, id est Theodoricus, et forte ab eo nomen locus iste accepit ut vocaretur Dierickxhoven".
 • 2. Chronica Domus Capellae ... Ordinis Cartusiensis ... in Herne, ed. [Lamalle 1932]10: "Unde consuetudo olim fuit quando aliquis suspendebatur vel decollabatur circa iustitiam angiensem, quae stat fere in media via inter Angiam et hunc locum, dicebatur ibidem occidendis ut flecterent genua versus locum B. Mariae de Dierickxhoven et salutarent Beatam Virginem Mariam".
 • 3. Chronica Domus Capellae ... Ordinis Cartusiensis ... in Herne, ed. [Lamalle 1932]11:. "Qualiter autem ortum habuerit quod Beata Virgo hic coeperit venerari, nobis liquide non constat, nisi forte quod supra dictum est de recluso".
 • 4. In deze zin schrijft de Zeleme kartuizer Petrus Dorlandus, Chronicon Cartusiense, Coloniae (Keulen), Petrus Cholinus, 1608, 363: "... rarissime domos Ordinis nostri uspiam fundari, nisi divinis miraculis praeeuntibus, et celesti attestatione prodente".
 • 5. Chronica Domus Capellae ... Ordinis Cartusiensis ... in Herne, ed. [Lamalle 1932]10: "Qui scilicet Theodoricus, homo valde sanctus, solebat videre luminaria noctibus circa locum ubi nunc ecclesia Nostrae Dominae et nostra est fabricata; unde hoc praedixit fore signum vel hoc fuit indicium quod in posterum divinae laudes ibidem devote essent celebrandae".
 • 6. E. Matthieu, 'Le village de Hérinnes et l'abbaye de St-Aubert de Cambrai', in: Annales du Cercle archéologique d'Enghien, 6 (1898-1907), 155. — Zie over Nicolaus, bisschop van Kamerijk: H. Pirenne, 'Nicolas I, évêque de Cambrai', in: Biographie nationale de Belique, 15 (1899) 680-684. Zie ook: Strubbe-Voet, 264.
 • 7. Chronica Domus Capellae ... Ordinis Cartusiensis ... in Herne, ed. [Lamalle 1932]11: "Sciendum vero est quod hic ad Beatam Virginem solebat fieri maxime concursus populorum sive peregrinatio et magna summa pecuniae de oblationibus colligebatur ... Erat quaedam hic etiam annua processio in qua imago Beatae Virginis circumferebatur".
 • 8. Chronica Domus Capellae ... Ordinis Cartusiensis ... in Herne, ed. [Lamalle 1932]11: "Solebant hic etiam fieri multa miracula, quorum quaedam hic feruntut conscripta". Hierover worden echter geen verdere details medegedeeld.
 • 9. Chronica Domus Capellae ... Ordinis Cartusiensis ... in Herne, ed. [Lamalle 1932]10: "Anno Domini M°CC°XII et XV° fuit dominus terrae angiensis dominus Ingelbertus ... Contulit ... circa idem tempus reditus pro lampade arsura iugiter ante imaginem Beatae Virginis Mariae, scilicet 4 bonaria terrae ...". Zie ook Cartularium [1], charta 1212, ed. [Lamalle 1932]167: "Notum sit ... ego Ingelbertus dominus de Aynghien ... contuli beatae Mariae de Herines XLta solidos de censu nostro apud Aynghien in festo beati Martini annuatim persolvendos in usum lampadis coram altari beatae Mariae virginis continue nocte dieque lucentis, ut etiam de supradicta elemosina singulis diebus dum ibidem missa celebratur lumen candela ministret". Ook uitgegeven in: Compte rendu des séances de la Commission royale d'histoire, ou recueil de ses bulletins, reeks 4:7 (1880), 150. Zie ook http://www.cartusiana.org/node/4488, n. 14.
 • 10. Ursmer Berlière, 'Les évêques auxiliaires de Cambrai aux XIIIe et XIVe siècles', in: Revue bénédictine, 20 (1903), 13-16. Daarentegen 1205?: zie P.B. Gams, Series episcoporum Ecclesiae Catholicae, quotquot innotuerunt a beato Petro Apostolo, Ratisbonae [Regensburg] 1873, 449.
 • 11. A.-G. Demanet, 'Fontaine (Godefroid de)', in: Biographie nationale de Belgique, 7 (1880-1883), 183-186. Zie ook: Strubbbe-Voet, 265.
 • 12. Cartularium [1], charta 17 september 1228, ed. [Lamalle 1932]168: "Notum vobis facimus quod nos auctoritate venerabilis patris Godefridi eadem gratia cameracensis episcopi dedicavimus ecclesiam beatae virginis Mariae de Herine, praebentes eadem auctoritate et nostra omnibus ad eandem ecclesiam in die dedicationis et infra octavas devote fluentibus indulgentiam quadraginta dierum de iniunctis sibi penitenciis". Deze akte werd ook uitgegeven door Berlière, 'Les évêques auxiliaires de Cambrai ...', supra, 15-16.
 • 13. Cartularium [1], charta 22 maart 1307 (correctie van: 10 april 1308), ed. [Lamalle 1932]170: "... ale capielle notre dame de herines ou patronage saint aubiert de cambray, ou quel lui dessus dis nous avons a contes les oblations qui vienent a tous les autels de la dite capielle as messes kon y dist les deux pars et li cures de herines la tierche part, encore nous et li cures dessus dis avons en la dessus dite cappielle tous les apports con aporte de dens le canciel et pour les autels de hors le canciel de dens le dite capielle le jour dou bon venredi apartir entre nous et le cure en la maniere dessus dite, des oblations encor nous et le cures dessus dis avons en le dite capielle le lundi après le jour de paskes condist le resurexion nostre signeur le nuit puis nonne et tout le jour dele magdalaine, le nuit puis nonne et tout le jour dele fieste nostre dame de assumption et tout en tel fourme le nuit et le jour de le nativite nostre dame et le nuit et le jour de le anonciation nostre dame aussi et le nuit puis nonne et le jour tout et partous les octaves dele dedication dele dite capielle ene moitiet de touttes les oblations et de tout l'apport entirement con apporte en le dite capielle par tout apartir entre nous et le curet desus dit en la maniere deseure dite des oblations deseulre dites, et li mambourc de la dite capielle ont lautre moitiet". — De datering van dit document stelt een probleem. De akte wordt gedateerd in "lan de grasse mil trois cens et siept le mercredi apriès le jour de paskes florie, el meis d'avril" (p.171), dit is in het jaar 1307 op woensdag na palmzondag, in de maand april, dus op 22 maart; want Pasen werd dat jaar op 26 maart gevierd, en bijgevolg palmzondag een week vroeger op 19 maart (Strubbe-Voet, 122) . In het regest (p. 169), dat het document voorafgaat, wordt dit echter op 10 april 1308 gedagtekend na blijkbaar een omrekening naar de "nieuwe stijl" door [Lamalle 1932]30 (n. 2). Pasen viel in 1308 op 14 april (Strubbe-Voet, 122); de woensdag na palmzondag (7 april) is bijgevolg 10 april. Wellicht maakte Lamalle die omrekening omdat hij dacht dat de ganse dagopgave door de vermelding van "el meis d'avril" in de maand april, de paasmaand bij uitstek, moest vallen. Dit is een verkeerde interpretatie. Want in dergelijke soorten van dateringen betekent de vermeldig van de paasmaand de vier weken die volgen op de feestdag van Pasen, ook al werd dit feest in de maand maart gevierd (Strubbe-Voet, 27, 513).
 • 14. Ibidem, 170-171: "Nous jehans ... abbes de la dite eglise saint aubiert et tous le couvent de cel meisme qui devant nommet est, et li curet dessus dit d'une part ... sommes assenti pour bien de pays damour et de concorde et pour le pourfit commun et le utilitet de nous et de notre eglise avons ottroyet et orttrions en tel maniere qui chi sensuit. Cet assavoir que li mambourc de le dite capielle doivent rendre et payer a nous et a no dit eglise saint aubiert cascun an perpetuelment le jour de paske flories [palmzondag] dys livres tournois monnoie coursanle en le comte de haynau au jour dou paiement et au curet dessus dit cens sols tournois des biens de le dite capielle dele monnoie deseure nommee au jour desseure nommet. Et parmy ces quinses livres tournois deseure dis qui li dis mambourc doivent rendre et appuyer cascun an ensi con dit et deviset est, doivent toutes les oblations et tous li appors entirement de le dite capielle estre et demourer as mambourc dessus dis quite et delivre a tous jours sans nul debat pour dispenseur as pourfis et le necessitet de le capielle deseure dite".
 • 15. Cartularium [1], charta 1 augustus 1307, ed. [Lamalle 1932]169: "Universis praesentes litteras inspecturis, Johannes permissione divina sancti Auberti cameracensis abbas et eiusdem loci conventus, salutem in Domino sempiternam. Cum vir nobilis dominus et dilectus noster dominus Walterus miles dominus de Aynghien, ad divini cultus augmentum suam devotionem dirigens et ob animae suae parentum praedecessorum et successorum suorum remedium et salutem, proponat in capella beatae Mariae de Herines nostri patronatus coetum religiosorum Domino famulantium instituere et pro ipsis inibi aedificare cenobium ...". Naar deze akte verwijst de Hernse kartuizer Arnoldus Beeltsens († 1489), de eerste auteur van de Chronica Domus Capellae ... Ordinis Cartusiensis ... in Herne, ed. [Lamalle 1932]8: "... magnificus dominus Walterus, dominus terrae angiensis, qui tenuit dominium eius anno M°CCC°, pro augmento honoris et cultus divini, pro remedio animae suae et antecessorum necnon et posterorum suorum, intendebat in hoc loco circa capellam beatae semper Virginis Mariae conventum religiosorum Deo iugiter famulantium instituere. Unde anno M°CCC°VII° obtinuit licentiam ad hoc faciendum ab abbate Sancti Autberti et conventus eius, sicut in libris de hoc factis patet, quia ius patronatus dictae capellae ad eundem abbatem pertinet, qui abbas et conventus eius ei devote assensi sunt, salvo eis pleno iure patronatus sui".
 • 16. Chronica Domus Capellae ... Ordinis Cartusiensis ... in Herne, ed. [Lamalle 1932]11: "Dies vero processionis erat prima dominica post festum SSrum Iacobi et Christophori".
 • 17. F. Vinchant, Annales de la province et comté du Hainaut contenant les choses les plus remarquables advenues dans cette province, depuis l'entrée de Jules César jusqu'à la mort de l'Infante Isabelle , dl. 3, Bruxelles 1849, 94 (= Société des bibliophiles belges, séant à Mons. Publications , 16).
 • 18. Chronica Domus Capellae ... Ordinis Cartusiensis ... in Herne, ed. [Lamalle 1932]10: "Postea feruntur hic habitasse fratres ordinis Praedicatorum, sed ab hoc loco remoti sunt sive exclusi per dominum terrae angiensis, quia forsan eorum conversatio ei non placebat, vel alia de causa quae nos latet". A. Raissius, Origines cartusiarum Belgii, Duaci [Douai], Martinus Bogardus, 1632, 20: "Cuius vaticinium ut implerent alii aliorum Ordinum coloni, inter quos PP. Dominicani, moniales deinde seu sorores hospitalariae, locum hunc, quem nec humanae nec divinae fortes eis adsignarant, coeperunt sibi vendicare".
 • 19. Zie supra.
 • 20. De Genealogia Dominorum terrae angiensis voorafgaand aan de Chronica Domus Capellae ... Ordinis Cartusiensis ... in Herne, ed. [Lamalle 1932]1-2, meldt: "Anno millesimo tercentesimo decimo obiit dominus Walterus, dominus terrae angiensis, primus fundator huius nostrae domus, qui quamvis omnia disposuisset de reliogisis huc venturis, ut patet in subsequentibus, tamen quatuor annis obiit antequam huc venirent patres nostri".
  Chronica Domus Capellae ... Ordinis Cartusiensis ... in Herne, ed. [Lamalle 1932], 8: "Verum, morte praeventus anno M°CCC°IX° [sic] antequam bonum propositum suum perduceret ad effectum, in propria illud non adimplevit persona". — Een interessante website over adellijke geslachten met verwijzing naar historische informatiebronnen is: Medieval Lands. A prosopography of medieval European noble and royal families (© Charles Cawley, 2006-2014), in het bijzonder verwijzend naar Hainaut, chapter 13: Seigneurs d'Enghien (bijgewerkt 2 augustus 2014). Bovendien vestigde Jos Bernaer mijn aandacht op een andere overzichtelijke internetbron: Racines et Histoire (© 2007 Etienne Pattou), onder meer over de Seigneurs d'Enghien (bijgewerkt 27 augustus 2014), waar naast de melding van het overlijdensjaar 1310, zoals in de bronnen duidelijk wordt bericht, de mogelijkheid wordt opengelaten dat Walterus II in 1307 (?) zou kunnen overleden zijn. De grond van deze twijfel is mij niet klaar. Werd het feit dat Walterus II in drie akten uit 1307 te kennen heeft gegeven een huis van religie te willen oprichten — het betreft de akten van 22 maart en 1 augustus 1307 (zie supra) en een ratificatieakte door de pastoor van Herne gedateerd 21 maart 1307 (zie Cartularium [1], charta 21 maart 1307 (correctie van: 9 april 1308), ed. [Lamalle 1932]171-172) — verkeerdelijk geïnterpreteerd als een laatste wilsuiting bij het naderend einde van zijn leven?
 • 21. ...
 • 22. [Lamalle 1932]9 (n. 1).
 • 23. Chronica Domus Capellae ... Ordinis Cartusiensis ... in Herne, ed. [Lamalle 1932]8: "Fertur vero praedictus dominus Walterus odorem bonae opinionis Carthusiensis ordinis hausisse, et ibidem conventum illius ordinis voluisse advocare".
 • 24. Cartularium [1], charta 1314, ed. [Lamalle 1932]174-175: "... en sa daraine volentet par bonne devocion prist et esluit testamenteurs et executeurs espetiauls pour ces coses parfaire. Sy soist asavoir noble dame sa chiere et amee dame et mere et no taye me dame marie jadis dame dainghien et religieus homme labbet de cambron et nobles hommes ses chiers cousins et les nos monsigneur gerart signeur de sotenghien, monseigneur ernoul dainghien signeur de prayaus chevaliers et homme discret monsigneur willaume prestre curet de no ville dainghien ... ". — Betreft de ratificatieakte waarin de Walterus III, zoon van Walterus II, de stichting bevestigt: zie infra.
  Chronica Domus Capellae ... Ordinis Cartusiensis ... in Herne, ed. [Lamalle 1932]9: "Igitur executores testamenti dicti domini Walteri primi fundatoris nostrae domus, qui fuerunt dominus Gerardus dominus de Sottegem castellanus de Gandavo, dominus Arnodus de Angia dominus de °°° , dominus abbas de Camberone et dominus curatus de Angia, una cum matre et uxore dicti domini Walteri ...".
 • 25. Volgens E. Matthieu, Histoire de la Ville d'Enghien, dl. 1, Mons 1876, 61 was er nog een vierde kind. Zonder enige bewijsgrond deelt hij mede dat ridder Sigerus van Edingen op achttienjarige leeftijd omkwam toen hij tegen de ongelovigen in Nicopolis streed, welke gebeurtenis onmogelijk in zijn tijdskader kan worden geplaatst. Hiermee wordt de Slag van Nicopolis (heden Nikopol, Bulgarije) bedoeld, waar een Hongaars-Frans kruisvadersleger in 1396 door de Turken werden verslagen (M. Billings, De kruistochten. Op oorlogspad in het Heilig Land, vert. uit het Engels door R. Posthumus, Amsterdam 2007, 240-243). Seigneurs d'Enghien (bijgewerkt 27 augustus 2014) daarentegen meldt dat voornoemde Sigerus (Sohier) een kind was van Walterus II en Yolande van Vlaanderen († 1313) en inderdaad stierf op de leeftijd van achttien jaar, zonder verdere gegevens.
 • 26. Archives du Nord à Lille, Fonds de l’Abbaye de Saint-Aubert à Cambrai, n° 36 H 63/667.
 • 27. Les initiateurs (initiatores) sont les moines désignés par la Grande Chartreuse pour préparer une nouvelle fondation. Sur demande des fondateurs ils viennent s'installer dans le nouveau monastere où ils doivent faire le nécessaire en vue de commencer la véritable vie communautaire. Ils ont a leur disposition les dons faits par les fondateurs et autres bienfaiteurs.
 • 28. Archives de la Grande Chartreuse, 6 - Gene - 35, Cahier d’Herinnes de Palemon Bastin, p. 9.
 • 29. Vers 1366 ils obtinrent un moulin à huile situé à Hérinnes le long du Marcq; à Tollembeek ils étaient en possession de la ferme Comeryck, de la ferme Correbeek (jadis ten Jole) et d’une terre appelée Cloosterblocq. À Hérinnes leur appartenaient la ferme et le moulin Schiebeek (probablement au quinzième siècle).
 • 30. Gilles Naghel et sa femme Elisabeth furent également de grands bienfaiteurs de la maison du Kiel (Anvers).
 • 31. La plupart des religieux rejoignirent les clémentistes, mais pas tous. Cela causa évidemment des frictions à l'intérieur de la maison. Cfr. C. Le Couteulx, Annales ..., t. 6, p. 441.
 • 32. Ils furent consacrés le 3 novembre 1442 par l’evêque auxiliaire de Cambrai.
 • 33. Les Guillemites sont une branche érémite de l’Ordre des Benedictins, qui eut plusieurs maisons aux Pays-Bas et en Flandre, toutes disparues en 1783 par l’édit de Joseph II.
 • 34. Ainsi vit-on le placement d’un tableau de Jean van Houbraecken et d’un de Gaspar de Crayer. L’architecte gantois Jan de Can fit les plans d’un nouveau quartier des hôtes en 1661. Le peintre bruxellois Jean-Baptiste van Heil exécuta les peintures murales dans l’eglise en 1666.
 • 35. C’étaient les chartreuses de Bruxelles, Liège, Lierre et Nieuport.