Adrianus Noteboom

Biographia
In zijn Series monachorum professorum cartusiae B. M. V. de Capella wijdt de Brusselse profes Bruno Pede, die van 1752 tot aan zijn dood in 1765 prior te Herne was, een korte biografische nota aan Adrianus Noteboom.1
Want Joannes Ammonius noemt hem niet in zijn kroniek, ofschoon hij samen met Notboom in dit huis heeft geleefd, toen deze in 1534 en misschien nog andere jaren er procurator is geweest. Hier is hij blijkbaar ontvangen en deed zijn professie ca. 1529, tijdens dewelke wij van zijn oom, zo zegt het registerboek van de giften, menige geldsommen ontvingen. Hij kopieerde voor de religieuzen de sermoenen van onze Dionysius (de Kartuizer) en andere kleinere werken van deze, welke handschriften wij in één band gebonden bezitten. Op het einde hierin staat vermeld: “Dit boek heeft in het huis van de Kapel der Kartuizerorde fr(ater) Adrianus Noteboom, geprofest monnik van hetzelfde huis, geschreven”. De besluiten van ons generaal Kapittel van 1540 berichten het overlijden van D(om) Adrianus, geprofest monnik en vicaris van het Kapelleklooster. Zeker is hij dezelfde, want in die tijd werd er onder de geprofeste monniken geen andere Adrianus opgetekend. Hij overleed alzo op 15 februari van dat jaar
...

Opera
Sermones de sanctis ad religiosos / Dionysius Cartusiensis
Sermones de tempore ad religiosos / Dionysius Cartusiensis

Biblio + : Prosopo Cartusiani BE - A