Biblio

[ Auteur(Asc)] Titel Jaar
Filters: First Letter Of Last Name gelijk is aan K  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
K
Iris Kwiatkowski & Michael Oberweis
Die Gebetsverbrüderung des Kartäuserordens mit dem Xantener St. Viktor-Stift (1441), in: Krijn Pansters (ed.), The Carthusians in the Low Countries. Studies in monastic history and heritage, Leuven, 2014, 73-85, 1 ill. (= Miscellanea Neerlandica, 43 / Studia Cartusiana, 4)
[Kwiatkowski & Oberweis 2014]
Iris Kwiatkowski
Devotio und religiöse Praxis. Die Ratschläge des Kartäusers Dionysius Ryckel, in: Dick E. H. De Boer & Iris Kwiatkowski (eds.), Frömmigkeit, Unterricht und Moral. Einheit und Vielfalt der Devotio Moderna an den Schnittstellen von Kirche und Gesellschaft, vor allem in der deutsch-niederländischen Grenzregion, Münster, 2013, 85-115 (= Die Devotio Moderna. Sozialer und kultureller Transfer 1350-1580, 1)
[Kwiatkowski 2013a] PDF-pictogram Kwiatkowski_Devotio und religiöse Praxis des Dionysius Ryckel.PDF (3.37 MB)
Iris Kwiatkowski
Non verbo sed scripto predicantes. Die Rezeption der Devotio-Literatur im Rahmen kartäusischer Schreib- und Übersetzertätigkeit, in: Iris Kwiatkowski & Jörg Engelbrecht (eds.), Die räumliche und geistige Ausstrahlung der Devotio Moderna. Zur Dynamik ihres Gedankengutes, Münster, 2013, 169-183 (= Die Devotio Moderna. Sozialer und kultureller Transfer (1350-1580), 2)
[Kwiatkowski 2013b] PDF-pictogram Kwiatkowski_Rezeption der Devotio-Literatur.PDF (1.66 MB)
Erik Kwakkel
A meadow without flowers. What happened to the Middle Dutch manuscripts from the charterhouse Herne?, in: Quaerendo, 33:1-2 (2003), 191-211, 4 ill.  
[Kwakkel 2003] PDF-pictogram Kwakkel_What happened to the Middle Dutch manuscripts from the charterhouse Herne.PDF (2.6 MB)
Erik Kwakkel
Die Dietsche boeke die ons toebehoeren. De kartuizers van Herne en de productie van Middelnederlandse handschriften in de regio Brussel (1350-1400), Leuven, 2002, (2)-X-(2)-316-(66) p., 60 ill. (= Miscellanea Neerlandica, 27)  
[Kwakkel 2002]
Jan Kuys
Tableau van een hofhouding: het testament van hertogin Catharina van Beieren (3 november 1400), in: Bijdragen en mededelingen. Historisch jaarboek voor Gelderland, 108 (2017), 63-89, ill.
[Kuys 2017]
Joachim Kurt
Die Geschichte der Kartause Erfurt Montis Sancti Salvatoris, 1372-1803, Salzburg, 1989, VIII-217 p. (= Analecta Cartusiana, 32)
[Kurt 1989]
Simone Kügeler-Race
Lektürezeichen und Rezeptionsspuren in The Book of Margery Kempe. Ein mystischer Vitentext in den Händen englischsprachiger Kartäuser, in: Marieke Abram, Susanne Bernhardt, Gilbert Fournier & Balázs J. Nemes (eds.), Mystik unterwegs. Theologia mystica und revelationes in kartäusischen Händen, Leuven, 2022, 25-58, 3 ill. (= Miscellanea Neerlandica, 49 / Studia Cartusiana, 7)  
[Kügeler-Race 2022]
Karl Kubes
Zur Klosterbaukunst der Kartause Mauerbach, in: James Hogg (ed.), Die Kartäuser und die Künste ihrer Zeit, dl. 2, Salzburg, 2001, 117-170, 4 ill. (= Analecta Cartusiana, 157:2)
[Kubes 2001]
Jean Krynen
La pratique et la théorie de l'amour sans connaissance dans le Viae Sion lugent d'Hugues de Balma, in: Revue d'ascétique et de mystique, 40 (1964), 161-183
[Krynen 1964]
Bonaventura Kruitwagen
Het schrijven op feestdagen in de middeleeuwen, in: Tijdschrift voor boek- en biblotheekwezen, 5 (1907), 97-120  
[Kruitwagen 1907] PDF-pictogram Kruitwagen_Schrijven op feestdagen in de middeleeuwen.PDF (4.64 MB)
Bonaventura Kruitwagen
De karthuizer Martinus van Schiedam en zijn ondergeschoven werkje De spiritualibus ascensionibus, in: Tijdschrift voor boek- en biblotheekwezen, 6 (1908), 276-286
[Kruitwagen 1908] PDF-pictogram Kruitwagen_Martinus van Schiedam, De spiritualibus ascensionibus.PDF (2.1 MB)
J. A. F. Kronenburg
De vereering der H Maagd door onze kloosterlingen. De Kartuizers, in: J. A. F. Kronenburg, Maria's Heerlijkheid in Nederland. Geschiedkundige schets van de vereering der H. Maagd in ons vaderland, van de vroegste tijden tot op onze dagen, dl. 3, Amsterdam, 1905, 407-448  
[Kronenburg 1905]
J. A. F. Kronenburg
De zalige Joost van Schoonhoven, in: J. A. F. Kronenburg, Neerlands heiligen in later eeuwen, dl. 1, Amsterdam, 1901, 171-182  
[Kronenburg 1901]
Jean-Claude Y. Krikorian & Gérard C. Krikorian
Saint Bruno et les Chartreux. Album réalisé à l’occasion du 9e centenaire de l’arrivée de Saint Bruno et de ses frères au désert de Chartreuse, Paris, 1984, 31-(2) p., ill. (= La tradition vivante)  
[Krikorian 1984]
S. Kraemer
Die mittelalterliche Bibliothek der Kartause St. Barbara in Köln, in: Buchhandelsgeschichte. Börsenblatt für den deutschen Buchhandel, 2 (1981), B 158-168  
[Kraemer 1981]
Raymund Kottje
Eine Antwerpener Handschrift des Quadripartitus Lib. IV [Antwerpen, Museum Plantin-Moretus, M 82 aus der Karthause Val Royal bei Gent], in: Bulletin of Medieval Canon Law, n.s. 6 (1976), 65-67
[Kottje 1976]
Anne S. Korteweg
Jacobus van Gruitrode, Miroir de l’âme pécheresse, in het Frans. Vertaling uit het Latijn door Jean Miélot (Brussel, 1451) — Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, Ms. 76 E 9, in: Anne Margreet W. As-Vijvers & Anne S. Kortweg (eds.), Zuid-Nederlandse miniatuurkunst. De mooiste verluchte handschriften in Nederlands bezit, ’s-Gravenhage, Utrecht & Zwolle, 2018, 138-139, 338
[Korteweg 2018]
Mikel M. Kors
De Historiebijbel van 1361. Een poging tot reconstructie, in: Ons geestelijk erf, 76 (2002), 3-14  
[Kors 2002]
Mikel M. Kors
Religieuze en maatschappelijke factoren bij middeleeuwse tekstproductie. De Franse en Nederlandse Historiebijbel in de veertiende eeuw, in: Nederlandse letterkunde, 8 (2003), 281-295, 3 ill.  
[Kors 2003e]
Mikel M. Kors
Die Schenkung einer Legenda aurea-Handschrift aus dem 14. Jahrhundert und die Identität des Bijbelvertalers, in: Amand Berteloot, Hans Van Dijk & Jasmin M. Hlatky (eds.), Een boec dat men te Latine heet Aurea Legenda. Beiträge zur niederländichen Übersetzung der Legenda aurea, Münster, 2003, 19-34, 2 ill. (= Niederlande-Studien, 31)  
[Kors 2003b] PDF-pictogram Kors_Schenkung einer Legenda aurea-Handschrift und der Bijbelvertaler.PDF (1.68 MB)
Mikel M. Kors
De Historiebijbel van 1361. Leken en bijbellectuur in de veertiende eeuw, in: August den Hollander, Erik Kwakkel, Wybren Scheepsma & Martine Meuwese (eds.), Middelnederlandse bijbelvertalingen, Hilversum, 2007, 49-58 (= Middeleeuwse studies en bronnen, 102)
[Kors 2007b]
Mikel M. Kors
Job en Psalmen binnen het oeuvre van de Bijbelvertaler van 1360. Naar aanleiding van de veertiende-eeuwse handschriften met de Zuid-Nederlandse bijbelvertaling, in: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, 119 (2003), 20-39, 1 ill.  
[Kors 2003d]
Mikel M. Kors
De middeleeuwse anniversaria uit Herne (Parijs, Bibliothèque de l'Arsenal, ms. 1124 en Brussel, KB, 21536-40), in: Ons geestelijk erf, 77 (2003), 264-275  
[Kors 2003a]
Mikel M. Kors
Petrus Naghel en de Moderne Devotie: het conflict over de Bijbel in de volkstaal, in: Mikel Kors (ed.) m.m.v. Geert H.M. Claassens, De Bijbel voor leken. Studies over Petrus Naghel en de Historiebijbel van 1361, Turnhout, 2007, 147-168, 4 ill. (= Publicaties van de Stichting Encyclopédie Bénédictine)  
[Kors 2007c]

Pagina's