Fontes

1. Fontes archivales. Conspectus generalis
Brussel-Vorst, Rijkarchief van het Hoofdstedelijk Gewest Brussel

fons archivalis Rooms-katholieke kerkelijke instellingen: Kerkarchief van Brabant
fontis archivalis divisio Klooster der Kartuizers te Brussel (oud Scheut)1
materiae secundum D'hoop2 Généralités
1. Anciens inventaires (inv. n° 11555-11562) 2. Chatrier (inv. n° 11563-11587) 3. Cartulaires (inv. n° 11588-11592) 4. Obituaires (inv. n° 11593) 5. Origine du couvent et statuts (inv. n° 11594-11596) 6. Privilèges, immunités, juridiction (inv. n° 11597-11605) 7. Correspondance (inv n° 11606-11607) 8. Procès (inv. n° 11608-11612) 9. Divers (inv. n° 11612bis-11629)
Biens, revenus, charges
1. Généralités (inv. n° 11630-11966) 2. Fiefs, cens, rentes (inv. n° 11967-12003) 3. Aides, subsides, impôts (inv. n° 12004-12017) 4. Dîmes, compétences pastorales (inv. n° 12018-12028)
materiae secundum Soenen3 ...

2. Fontes archivales. Documenta particularia
Chartaria (25 bundels)4
- Chartarium I (nrs. 11563-11569): 1260 - midden 15e eeuw, 325 akten.5
- Chartarium II (nrs. 11570-11587): midden 15e - einde 17e eeuw, meer dan 700 akten.6
Lettre du P. Gregorius au prieur de la chartreuse de Liège, Bruxelles, 27 octobre 1677
Liste des manuscrits trouvés au couvent supprimé des charteux à Bruxelles aiant trait à la matière héraldique (1786)

3. Fontes litterales
Historia Monasterij Nostræ Dominæ de Gratia, Ordinis Cartusiensis, olim extra et dein intra muros Urbis Bruxellensis. Manuscriptum autographum est R. A. Domini Joannis Baptista De Vaddere Canonici Capituli Anderlacensis, A° 1691 ê vivis erepti, numquam tijpis editum, in: KB Brussel, ms. 11616 (nr. 4533).7
Joannes Tourneur, Hoe dit convent van Ons Vrouwe van gratie der ordenen van den chartroesen gemenlick genoemt Tschuete es gefundeert buyten Brussele
Petrus De Wal, Collectaneum rerum gestarum et eventuum Cartusiae Bruxellensis cum aliis externis tum patriae tum ordinis

4. Sigilla

5. Arma

 • 1. https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/index/....
 • 2. Alfred d'Hoop, Inventaire général des Archves ecclésiastiques du Babant, dl. 4: Couvents et prieurés, béguinages, commanderies [Inventaires sommaires des Archives de l'État en Belgique], Bruxelles 1929, 33-59.
 • 3. [Soenen 1972].
 • 4. Van deze chartaria heeft wijlen Francis Timmermans († 2015) digitale opnames gemaakt. De benaming, die hij aan de beelden gaf, bestaat uit vier elementen: het archiefbestand (AEcB – Archives ecclésiastiques de Brabant), het inventarisnummer van een bundel met charters in dat archiefbestand, de (doorlopende) volgnummers van de charters door de bundels heen, de datering van de charters. – Zie de beelden in Archivalia Brussel s. v. Brussel: Chartarium + inventarisnummer bundel + volgnummer charter + datering charter.
 • 5. [Soenen 1972]1386.
  Overzichtslijst van chartarium I
  11563: charters 1-43 (07.1260 - 25.07.1375).
  11564: charters 44-89 (19.04.1376 - 06.12.1399).
  11565: charters 91-137 (20.12.1400 - 28.07.1422).
  11566: charters 138-184 (13.06.1422 - 17.11.1429).
  11567: charters185- 229 (09.01.1428 - 14.12.1435).
  11568: charters 230-281 (02.04.1436 - 20.03.1447).
  11569: charters 282-325 (21.03.1447 - 17.12.1454).
  Dit chartarium bevat akten die dateren van vóór de stichting van de kartuis van Scheut in 1455. Het zijn charters met betrekking tot goederen die, nadat ze hadden toebehoord aan de Zakbroeders of Broeders van de Penitentie van Jezus Christus, in Brussel verblijvend van ca. 1270 tot ca.1323, in het bezit kwamen van de Broeders van het Sint-Nklaashospitaal toen dezen, rn Brussel aanwezig sedert de 12e eeuw, de verblijfplaats van de zakbroeders na het vertrek van dezen bezetten. Bij de oprichting van de kartuis van Scheut werden de goederen door de stadsmagistraat van Brussel toegewezen aan deze nieuwe sichting. ´– Zie K.Elm, ‘Ausbreitung, Wirksamkeit und Ende der Provençalischen Sackbrüder (Fratres de Poenitentia Jesu Christi) in Deutschland und den Niederlanden. Ein Beitrag zur kurialen und konziliaren Ordenspolitik des 13. Jahrhunderts’, in: Francia Forschungen zur westeuropäischen Geschichte, 1 (1973), 275, 308; [Muret 2001e]124.
 • 6. [Soenen 1972]1385.
  Overzichtslijst van chartarium II
  1570: charters 326-384 (20.01.1455 - 12.10.1458).
  11571: charters 386-422 (15.01.1459 - 04.11.1461).
  11572: charters 423-458 (01.02.1462 - 26.11.1464).
  11573: charters 469-516 (12.01.1465 - 06.06.1469).
  11574: charters 517-563 (08.01.1470 - 21.06.1472).
  11575: charters 564-612 (09.01.1473 - 06.11.1475).
  11576: charters 613-652 (06.06.1476 - 03.12.1479).
  11577: charters 653-686 (10.03.1480 - 06.06.1485).
  11578: charters 687-717 (11.01.1485 - 30.10.1489).
  11579: charters 718-752 (22.01.1490 - 06.10.1494).
  ...
 • 7. Gekopieerd door Francis Timmermans: zie http://www.cartusiana.org/node/5169, met bijlage.