Index librorum Silvae Ducis_p. [289-290]

[blz. 289] [164] Gabriel Biel In canonem missae bis ...
[165] Gregorii de Valentia In psalmos ...
[166] Gazaei Poemata ...
[167] Guigonis Opusculu(m) ...
[168] Grammatica Hebraea ...
[169] Grammatica Graeca ...
[170] Gropperi Card(inalis) Institu(ti)o(n)es. Ite(m) aliud opusc(ulum) eiusde(m) ...
[171] Guarricus Abbas ...
[171bis] Guilielmi Parisiensis Rhetorica1 ...
[172] Gemma vocabuloru(m) ...
[173] Gerardus Zutphaniensis cu(m) Dionysio In 4 noviss(imis) ...
[174] Gratiani Decretum aureum bis ...

H

[175] Hugonis Cardinalis partes 7 ...
[176] Hilarii Opera ...
[177] Hesselt De passione et In ep(istol)as Pauli ...
[178] D. Hieronymi tomi 5 ...
[179] Hugonis de S. Victore Opera. Item eiusde(m) Opusc(ula) ...
[180] Henrici de Hassia Opusc(ula) ...
[181] Hosius De expresso verbo Dei et De conf(essione) fidei bis ...
[182] Homiliare doctorum ...
[183] Hieronymus Platus aureu(m) opus quot continet | lineas tot convertit a(n)i(m)as ...
[blz. 290] [184] Henrici Sedulii Praesdriptiones ...
[185] Haymo In ep(istol)as Pauli.2 In psalt(erium) ...
[186] Homiliaru(m) liber ...
[187] Historia Lombardica ...

Secundae classis

[188] Helmesii Controversiae ...
[189] Hieronymi Vidae Poemata ...
[190] Humberti Opusculum ...
[190bis] Liber de haeresibus3 ...
[191] Haesii Comment(arius) cum aliis ...
[192] Homiliae D. Chrysostomi in Genesim. Item eiusdem | opus imperfectum In Matthaeum ...
[193] Historia scholastica bis, vitiose impressa ...
[194] Historia monastica ...
[195] Historiae Ecclesiasticae volumen unu(m) ...
[196] Item Historia Ecclesiastica cu(m) libro Genesis ...
[197] Hofmeisteri Judiciu(m) de articulis fidei ...
[198] Horologiu(m) aeternae sapi(enti)ae ...
[199] Hugo de Prato Florido. Horae B. Virg(inis) M(ariae)4 in pergam(eno)5 ...
[200] Heptalogus Dionysii bis ...
[201] Homilia una Basilii et D. Thomas in Cantica6 ...
[202] Hieronymus de Ferraria, Vincentius et alii ...
[203] Homiliae collectae ex p(at)ribus. Homiliare doctoru(m) ...
[204] fr(ater) Horantius. Hortulus a(n)i(m)ae. [205] Hortul(us) Reg(inae) Coeli7 ...
  • 1. [Verschueren 1936]30 verenigt deze en voorafgaande post onder hetzelfde volgnummer 171, alhoewel in de catalogus beide posten als afzonderlijke items op elkaar volgen.
  • 2. [Verschueren 1936]32 leest verkeerd In epistolam.
  • 3. [Verschueren 1936]32 verenigt deze en voorafgaande post onder hetzelfde volgnummer 190. In de catalogus staat deze titel als een afzonderlijk item evenwel niet pal onder post 190, maar een weinig rechts en lager ervan, terwijl hij in deze rechtse positie een weinig hoger staat ten overstaan van post 191. Met andere woorden de opsteller van de catalogus bedoelde hiermee te zeggen dat de desbetreffende titel diende te worden ingelast tussen posten 190 en 191.
  • 4. Twee posten onder hetzelfde volgnummer ([Verschueren 1936]33) staan in de catalogus op eenzelfde lijn achter elkaar en zijn van elkaar gescheiden door een brede witte spatie, om duidelijk te maken dat het twee afzonderlijke vermeldingen zijn.
  • 5. Betreft het hier een gedrukt werk met een perkamenten band of een perkamenten handschrift? Als men bedenkt dat de samensteller van de catalogus bij de vermelding van een manuscript steeds achter de titel de afkorting m. s. plaatst, mag men oordelen dat de voornoemde toelichting betrekking heeft op de eerstegnoemde mogelijkheid.
  • 6. [Verschueren 1936]33 leest foutief Thomae.
  • 7. Alhoewel deze drie items op dezelfde lijn staan en dientengevolge eenzelfde postnummer zouden moeten hebben, heeft [Verschueren 1936]34 het derde item losgekoppeld en hieraan een zelfstandig volgnummer gegeven.