Index librorum Silvae Ducis_p. [278]

blz. [278]

Index librorum huius domus |
sive Cartusiae S. Sophiae

[1] D. Augustini tomi XII. Item eiusdem alia volu- | mina separatim ab aliis distracta et compacta1 | In psalteriu(m). Item De mirabilibus S. Scripturae. | De civitate Dei bis2 Epistolae eiusdem. Item Index | eorum quis3 insigniter ab ipso dicta sunt

Commentaar Aurelius Augustinus episcopus Hipponensis4
Leefjaren 354-430. Vanaf 396 tot aan zijn overlijden bisschop van Hippo (Regius), gelegen in de Romeinse provincie Numidia, heden Souk-Ahras ten zuiden van Annaba (Frans Bône of Hippone), Noordoost-Algerije.
■ De civitate Dei <contra Paganos libri viginti duo>5 (apologetiek)
Dit werk is ontstaan onder invloed van de tijdsomstandigheden, toen de Visigotische leider Alarik I († 410) in 410 Rome bezette. De Romeinse aristocraten, die heiden waren gebleven, achtten de christenen verantwoordelijk voor het onheil dat de barbaren aan hun onaantastbare en eeuwige stad hadden berokkend. Zij waren van mening dat de ramp, die Rome teisterde, toe te schrijven was aan de verwaarlozing van de oude goden. Augustinus schreef dit werk tussen 412/13-426 om hun overtuiging, dat zij als een argument tegen het christendom gebruikten, te ontzenuwen.
■ <Enarrationes> in psalterium6 (exegese)
Geschreven in 392-420. Uiteenzettingen per psalmvers vanuit een overwegend christologische invalshoek.
■ Epistolae7 (brieven)
Niet gespecificeerd. Inhoud, bestemming en datering zijn dus niet traceerbaar.
■ <Opera omnia> tomi XII
...
□ De mirabilibus S. Scripturae [auteur: A u g u s t i n u s   H i b e r n i c u s]8 (exegese)
Iers exegeet, schreef anno 655. Hij trachtte de gebeurtenissen in de Bijbel, die ongewoon aandeden, op een rationele wijze te verklaren.
□ Index eorum quis insigniter ab ipso dicta sunt = Operum S. Augustini elenchus [auteur: P o s s i d i u s   C a l a m e n s i s]9 (bibliografie)
Leefjaren ca. 370 - na 437. Sedert 397 bisschop van Calama (Numidië). Leerling en vriend van Augustinus, wiens Vita hij vóór 1440 schreef. Hieraan zou hij een systematische lijst (indiculus) van diens werken hebben toegevoegd. Nadat hij door de arianen van de bisschopszetel werd verdreven, vluchtte hij naar Apulië (Zuidoost-Italië).

[2] D. Ambrosii tomi 3. Item eiusdem Opusculu(m) | de bono mortis

Commentaar Ambrosius episcopus Mediolanensis10
■ Opera tomi 3 11
[3] Antonini12 Opera o(mn)ia ...
[4] Adami Sasbaut13 Opera o(mn)ia. Item eiusdem Opusc(ula) | in Isaiam et in Ep(istol)as Pauli scorsim compacta ...
[5] Armilla Bartholomaei Fumi14 ...
[6] Augustini Dathi Seneneis15 Opera ...
[7] Alphonsus de Castro16 ...
[8] Albertus Pighius et Driedo simul compacti ...
[9] Amphiteathrum honoris Caroli Scribanii ...
[10] f(ratris) Aegidii Assisiatis ex Sociis S. Francisci Aurea | dicta cum aliis opusculis ...
 • 1. Uit deze opmerking dat sommige werken van Augustinus door anderen afzonderlijk verspreid, ofwel samengebundeld uitgegeven werden, mogen we afleiden dat de verwijzing naar 12 delen betrekking heeft op een editie van al de werken (opera omnia) van de kerkvader.
 • 2. Aanwezig in twee exemplaren.
 • 3. [Verschueren 1936]10 vervangt bedoeld quis door quae, omdat deze vorm van het betrekkelijk voornaamwoord correspondeert aan het veronderstelde eorum <operum>. – Zie bijlage 1.
 • 4. Augustinus mediaevalis, Leben, in: ALCUIN. – F. W. Bautz, Augustinus, Aurelius, in: BBKL 1 (1990) 272-300 + Ergänzungen. – CPL 97-134. – M. Schrama & A. Tigchelaar, Biografie, in: AIU.
 • 5. Augustinus mediaevalis, De civitate Dei, in: ALCUIN. – CPL 126 (nr. 313). – Overzicht Augustinus' werken (nr. 20)’, in: AIU.
 • 6. Augustinus mediaevalis, Enarratines in Psalmos, in: ALCUIN. – CPL 110 (nr. 283). – Overzicht Augustinus' werken (nr. 39), in: AIU.
 • 7. Overzicht Augustinus' werken (nr. 40)’, in: AIU.
 • 8. Augustinus, Hibernicus, in: CERL. – Augustinus Hibernicus (06..-06..), De mirabilibus sacrae Scripturae, in: FAMA. – D. Bracken, ‘Rationalism and the Bible in seventeenth-century Ireland’, in: Chronicon. An electronic history journal, 2 (1998), 1-37. – CPL 364-365 (nr. 1123). – LMA 1 (1980), 1230-1231.
 • 9. BHL Nov. suppl. (1986) 102 (s. v. Augustinus ep. Hipponensis 2.) – A. Breukelaar, Possidius von Calama, in: BBKL 7 (1994), 862-863 + Ergänzungen. – CPL 134 (nr. 359). – L. L. Dagmar, Der sog. Indiculus des Possidius. Studien zur Entstehungs- und Wirkungsgeschichte einer spätantiken Augustin-Bibliographie, Göttingen 1984. – Possidius, Calamensis, in: CERL. – Possidius, saint, in: CERL.
 • 10. Leefjaren ca. 333-397 ...
 • 11. Basel, Johann Amerbach, 1492: GW 1599 (© 03.02.2013), ISTC ia00551000 (geconsulteerd 28.09.2016), MDZ A-480 (© 23.08.2011), ...
 • 12. Antoninus archieopiscopus Florentinus (1389-1456) (?). –
  http://thesaurus.cerl.org/record/cnp00944206.
 • 13. Adamus Sasbout, minderbroeder (1516-1563). – http://www.prdl.org/author_view.php?a_id=2060
 • 14. Bartholomaeus Fumus.
 • 15. Augustinus Dathus Senensis.
 • 16. Alphonsus de Castro.