Caeremoniale [ad consecrationem Virginum] (s. XVII-XVIII) [Ms. Brugge 2 moniales (Brugge)]

bibliotheca Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België
sectio Handschriften
codicis numerus 19006 (9 exemplaria)
titulus generalis Caeremoniale [ad consecrationem Virginum] (rubrieken in het Nederlands, teksten in het Latijn)
tituli per exemplar 1um exemplar: Dit sin de sermonien die men onderoudt in het widen der Maghden
2um exemplar: Dit zyn de sermonien die men oudt in het wyen der Maghden
...
foliorum numerus per exemplar 9 f., 10 f., 12 f., 16 f., 14 f., 14 f., 8 f., 10 f., 4 f.
scriptores 3um exemplar: ADLF [De La Fontaine Angela] O. Cart.
5um exemplar: SIMSN
origo Brugge: kartuizerinnen
datatio s. XVII (1658)
s. XVIII (1719, 1746, 1778)
biblio Cat. KB Brussel, dl. 1, 1901, 245 (nr. 417)
annotatio In exempaar 3, fol. 11v leest men: Desen bouck is gheschreven in het jaer 1719. Sr. ADLF. Deze initialen verwijzen meer dan waarschijnlijk naar de kartuizerin Angela de la Fontaine († 1767) die de maagdenwijding ontving op 30 juli 1719 ([PMB 2001]14-15, nr. SAm025). In exemplaar 5, fol.12r leest men: Biedt voor dit heeft geschreven want s(ie) aerme van deughden is gheb(l)even. SIMSN. Welke kartuizerin achter deze initialen schuilgaat, kan ik voorlopig niet terugvinden. Het tweede exemplaa bevat op fol. 5r een gravureprent van S. Beatrix Monialis Chartreuse Supdiaconesse. In de 18e-eeuwse context van dit manuscript betreft deze notitie de kartuizerin Beatrix De Witte († 1783), die op 16 maart 1738 tot maagd werd gekroond ([PMB 2001]20, nr. SAm087). De rubrieken – in het Nederlands – van het voornoemde eerste en tweede exemplaar werden bij wijze van proef getranscribeerd (zie bijlagen) door Francis Timmermans († 2015). – © Frans Hendrickx.