Caeremoniale (s. XV ex.) [Ms. Scheut (Anderlecht)]

bibliotheca Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België
sectio Handschriften
codicis numerus 1954
foliorum numerus 53 f.
origo Scheut bij Anderlecht: kartuizers
datatio s. XV ex. (Mulder, Pil1), s. XVI (Van den Gheyn)
biblio Cat. KB Brussel, dl. 1, 1901, 240-241 (nr. 410)
[Mulder 2005a]
annotatio Het handschrift bevat blijkbaar geen herkomstaantekening. De samensteller van de Brusselse catalogus, J. Van den Gheyn, was blijkbaar van mening dat het manuscript tot het Brusselse kartuizerklooster moest hebben behoord op basis van zijn inhoud, in het bijzonder op grond van de tekst Ordo ad inungendum infirmum iuxta morem et ritum ecclesiae Anderlechtensis (fol. 53v), gerelateerd aan de vestigingsplaats van de kartuis. Jos Bernaer (Herne) signaleerde me dat Mulder in het handschrift een paar Middelnederlandse vertalingen van een aantal gelijklopende Latijnse teksten heeft aangetroffen inzake "het excommunicatievonnis dat de prior uitspreekt op palmzondag over de leden van de communiteit die eigendom hebben, "de professieformule voor conversen" en "tekstjes die de convers moet uitspreken wanneer hij in het klooster wordt toegelaten". Het vermoeden dat het handschrift herkomstig is van Scheut wordt versterkt, nog steeds volgens Mulder, door een verwijzing naar de overeenkomst van het klooster met het kapittel van de kerk van Anderlecht betreffende begrafenisrechten (fol. 35v). – © Frans Hendrickx.
  • 1. Ongenuanceerde mededeling [Ex archivo proprio Alberti Pil O.S.B.].