Redactionele verwijzingen

AC Analecta Cartusiana + deelnummer
afb. afbeelding
afl. aflevering
anon. anoniem
ante gedateerd vóór
biblio bibliografie, bibliografisch
c. of ch. c(h)arta, c(h)artae1
c.q. casu quo2
ca. circa
Can. A. Canonicus Augustinianus3
cap. caput4
cat. catalogus
coll. collectie
comm. commentaar
C.R.S.A. Canonicus Regularis Sancti Augustini5
d.d. de dato
d.i. dit is
dir. onder leiding van6
dl., dln. deel, delen7
Dth. Doctoraatsthesis8
ed. redacteur(s)9
et al. et alii
fl. floruit10
fotogr. fotografie, gefotografeerd door
get. getekend
hfst. hoofdstuk
hs., hss. handschrift, handschriften
i.e. id est11
i.h.b. in het bijzonder
ill. illustratie(s)12
in poss. in possessione13
inc. incunabel14
inl. inleiding, ingeleid door
inv. inventaris
kop. kopiist, gekopieerd door15
Lat. Latijns16
lib. liber17
L.P. Liber Pretiosus + signatuur
Lth. Licentiaatsthesis18
m.m.v. met medewerking van
m.u.v. met uitzondering van
Mnlds. Middelnederlands
n. Chr. na Christus
n.r. nieuwe reeks
n.s. nieuwe serie19, nieuwe jaarstijl20
O.Cart. Ordo Cartusiensis21
O.C.D. Ordo Fratrum/Sororum Discalceatorum22
O.C.I. Ordo Inmaculatae Conceptionis
O.Cist. Ordo Cisterciensis23
O.C.R. Ordo Cisterciensis Reformatorum24
O.C.S.O. Ordo Cisterciensis Strictioris Observantiae25
O.F.M.Cap. Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum26
O.F.M.Rec. Ordo Fratrum Minorum Recollectorum27
O.P. Ordo Fratrum Praedicatorum28
O.Praem. Ordo Praemonstratensis29
O.S.A. Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini30
O.S.B. Ordo Sancti Benedicti31
O.S.D. Ordo Sancti Dominici32
par. paragraaf
PB + kartuis Palémon Bastin + kartuis33
PhD Philosophiae Doctor
P.G. Patrologia Graeca
P.L. Patrologia Latina
portr. portret
post gedateerd na
pseud. pseudoniem
red. redacteur(s)34
ref. referentie
res. reserve35
RRkl Register van Rooklooster
S.C. Sources Chrétiennes36
s.d. sine dato
S.J. Societas Jesu37
s.v. sub voce38
script. in scriptum in39 + plaats van kartuis
sign. signatuur40
tr. translation (vertaling, vertaald door)41
v. Chr. vóór Christus
vert. vertaling, vertaald door42
vgl. vergelijk
z.p. zonder paginae43
z.sign. zonder signatuur
 • 1. akte, akten of besluiten van het algemene kapittel. — In principe werden elk jaar de priors van alle kartuizen op de vierde maandag na Pasen naar de Grande Chartreuse geroepen om gedurende drie dagen (tot woesdag) deel te nemen aan het generaal kapittel. Zij kwamen reeds aan op zondag. Op donderdag keerden de priors terug. Op de avond van de derde dag werden de beslissingen uitgevaardigd in de Cartae Capituli Generalis, onder meer de obiits van het afgelopen jaar. Om het juiste overlijdensjaar van een kartuizer vast te stellen is het van belang te weten op welke dag en vooral in welke maand hij is gestorven sedert de vorige algemene kapittelvergadering.
 • 2. desgevallend.
 • 3. Reguliere Kanunniken van Sint-Augustinus.
 • 4. hoofdstuk.
 • 5. Augustiner-Chorherren.
 • 6. sous la direction de.
 • 7. logische geleding van een publicatie.
 • 8. onuitgegeven.
 • 9. onder redactie van (bibliografische informatie); zie ook red.
 • 10. heeft gebloeid: bloei-jaar/aren in iemands leven en werk, bij ontstentenis van een geboorte- en sterfdatum.
 • 11. dit is.
 • 12. betreft allerlei vormen van illustraties (waaronder bijgevolg ook figuren, grafieken, kaarten, plattegronden, tabellen, tekeningen).
 • 13. in het bezit van.
 • 14. wiegendruk.
 • 15. zie ook tr., vert.
 • 16. vóór de signatuur van een hs. geplaatst, betekent dit dat het hs. behoort tot het fonds van de Latijnse manuscripten in een bibliotheek.
 • 17. boek.
 • 18. onuitgegeven.
 • 19. geplaatst vóór een deelnummer.
 • 20. geplaatst na een jaartal.
 • 21. Kartuizers.
 • 22. Ongeschoeide Karmelieten.
 • 23. Cisterciënzers.
 • 24. Hervormde Cisterciënzers, Trappisten.
 • 25. Cisterciënzers van de Strengere Observantie (Hervormde Cisterciënzers, Trappisten).
 • 26. Kapucijnen.
 • 27. Recollecten (Franciscanen van de Strengere Observantie).
 • 28. Dominicanen, Predikheren.
 • 29. Norbertijnen, Premonstratenzers.
 • 30. Augustijnen, Augustijnen-Eremieten.
 • 31. Benedictijnen.
 • 32. Zusters van de Derde Orde van de H. Dominicus.
 • 33. Manuscrit du Vén. Père Dom Palémon Bastin + Chartreuse de ..., Archives de la Grande Charteuse.
 • 34. onder redactie van (bibliografische informatie); hieronder wordt ook verstaan: wetenschappelijke cöordinatie en raadgeving; zie ook ed.
 • 35. geplaatst vóór een signatuur van een gedrukt boek (boeknummer, plaatskenmerk), betekent dit dat het een kostbare — voornamelijk — oude druk (ook liber pretiosus geheten) betreft die wordt bewaard in een bijzondere afdeling van een wetenschappelijke bewaarbibliotheek, met name de reserve-afdeling.
 • 36. Paris, Cerf.
 • 37. Jezuïeten.
 • 38. onder, bij het woord.
 • 39. geschreven in.
 • 40. druk, handschrift.
 • 41. zie ook kop., vert.
 • 42. zie ook kop., tr.
 • 43. bij werken bestaande uit vele delen; desgevallend wordt het aantal bladzijden opgesomd bij de deeltitels, wanneer die in het menu "bibliografie" als afzonderlijke bibliografische eenheid worden opgenomen.