Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: Keyword gelijk is aan Buxheim O.Cart. (cartae)  [Clear All Filters]
2015
James Hogg
The Carthusian general chapter and the charterhouse of Buxheim 1402-1474, in: Friedrich Stoehlker, Die Geschichte der Kartause Buxheim, dl. 5, Salzburg, 2015, 52-65 (= Analecta Cartusiana, 316 : 5)
[Hogg 2015b]
John Clark
The charterhouse of Buxheim in the chartae of the Carthusian general chapter 1475-1658, in: Friedrich Stoehlker, Die Geschichte der Kartause Buxheim, dl. 5, Salzburg, 2015, 66-78 (= Analecta Cartusiana, 316 : 5)
[Clark 2015]