0. Algemene bibliografie

[Alfaura 1670g]

[Bessem 1995] [Bessem 1997] [Blüm 1983f]336 [Brugmans 1926]

D’Ailly 1963, 448-4521 [De Backer & De Grauwe 1986]213-214 [De Grauwe 2005i] [De Melker 1989] [De Melker 1997]

[Gaens 2008] [Gaens & De Grauwe 2006]122-124, 1 ill. [Gruijs 1977]229-230

Jongkees 1942, 44, 72, 106.2

[Meinsma 1903a]

NBC 2005c, beelden 45-48

[Oldewelt 1954]

[Saint Louis 1949] [Saint Louis 1951] [Scheltema 1856] [Schoengen 1942a] [Scholtens 1926b] [Scholtens 1937] [Scholtens 1953b] [Scholtens 1958a]

[Ten Dam 2006]

[Van Bueren & Dudok van Heel 2012] [Van Buijtenen1941] [Van der Laan 1975] passim3 [Van Eeghen 1941]714 [Van Eeghen 1989] [Van Heussen & Van Rhyn 1721]dl. 2, 130.5 [Van Nieuwstadt 1975d] [Verschueren 1937]

Websites
Kartuizerklooster of Sint Andries ter Zaliger Haven in de Karthuizersstraat in de Jordaan (© Bureau Monumenten & Archeologie Amsterdam)
Sint Andries ter Zaliger Haven. De geschiedenis van het Kartuizerklooster in Amsterdam 1392-1578 (© Theo Bakker's Domein)

Onderstaande bibliografie is gekopieerd uit de Nouvelle Bibliographie Cartusiennene. Cartusiana. Dl. 3: Maisons de l'Ordre, 2e édition revue, corrigée et augmentée par une équipe de chercheurs sous la direction des Chartreux de Sélignac, Grande Chartreuse, 2005, p. 1034-10376. Gaandeweg wordt deze bibliografie naar vorm herwerkt, uitgesplitst, zo nodig inhoudelijk geanalyseerd, en vervolledigd volgens de structuur van het monasticon. — Frans Hendrickx.

Imprimés

1770 BUESCHING, A.F., Neue Erdbeschreibung. 3. Hamburg, 1770, 212.
1883 BOTS, P.M., De oude kloosters en abdijen van het tegenwoordige bisdom van Haarlem. Rijsenburg, 1883, 44-45.
1883 OESTERLEY, Histor. geogr. Wörterbuch des dt. MA.s. Gotha, 1883, 21.
1883 cfr LEFEBVRE II, 308.
1887/91 cfr LE COUTEULX, VI, 503.
1890/93 cfr LE VASSEUR, V, Index Tertius.
1891 VALLIER, G., Sigillographie de l’Ordre des chartreux et numismatique de S. Bruno. Montreuil-sur-Mer, Imp. N.D. des Prés, 1891, 208 p. (pas de sceau).
1894 KLÖNNE, B.H., Amstelodamensia. Amsterdam, 1894. (Sur l’icono¬clastie de 1566 et le sort des religieux en 1578.)
1913/19 cfr Maisons, II, 225.
1914 AUTORE, S., Amsterdam, Dans : DHGE, 1914, t. 2, 1371-1372.
1920 DROSSAERS, S.W.A., De archieven van kloosters en andere stichtingen in Delfland, door Dr. J.M. SERNEE, na overlijden voortgezet door Dr. S.W.A. DROSSAERS en Jhr. Mr. W.G. FEITH. La Haye, 1920, 221, n. 24 et 248 n. 151.
1922 THOMAS A KEMPIS, Opera omnia (éd. Pohl) t. VII ; « Chronica Mon. Sctæ Agnetis, » 492. (Sur la fondation de la Chartreuse en 1393).
1940 VERMEULEN, H., « De stad Amsterdam en het kartuizerklooster. » Dans : Haarlemsche Bijdragen, 58 (1940) 49-50.
1941 VAN EEGHEN, J. H., Vrouwenkloosters en Begijnhof te Amsterdam, Amsterdam, 1941, 71, 75, 201, 249, 251 et 286. (Thèse ; contient des renseignements sur les chartreuses d’Amsterdam, de Geertrui¬denberg et de Bruges).
1958 LIEVENS, Robrecht, Jordanus van Quedlinburg in de Nederlanden. Een onderzoek van de handschriften, Gent, 1958, 387-388. (=Kon. Vl. Ac. voor Taal- en Letterkunde, Reeks VI, nr. 82.) (Hs. Würzburg U.B. ms. Ch. 9.144, appartenait aux chartreux d’Amsterdam.)
1975 DESCHAMPS, Jan, « Een middelnederlandse prozavertaling van de “Vita sanctæ Christinæ Mirabilis” van Thomas van Cantimpré, » Dans : Oude Land van Loon, 30 (1975) 81-82.
1981 cfr SCHWENGEL, Propago…
1986 DUDOK VAN HEEL, S.A.C., « Een kooplieden-patriciaat kijkt ons aan of de emancipatie van het Amsterdamse portret tot 1578, » Dans : De smaak van de elite. Amsterdam in de eeuw van de beeldenstorm (onder redactie van R. Kistemaker en M. Jonker). Amsterdam Historisch Museum, 1986, 19-39.
1996 OBBEMA, Pieter F.J., « Een Amsterdamse dwarsligger. (De biblio¬theek van het kartuizerklooster Portus Salutis Sancti Andreæ, Sint Andries ter Saliger havene). » Dans : Ton CROISET VAN UCHELEN et Hannie VAN GOINGA (ed.), Van pen tot laser. 31 opstellen over boek en schrift aangeboden aan Ernest Bracher… Amsterdam, De Buitenkant, 1996, 212-219 + ill. (Il s’agit de 3 mss de la chartreuse d’Amsterdam, conservés à la bibliothèque de Wurzbourg.)


Sources manuscrites

Archives

Aux archives de la ville d’Amsterdam se trouvent, avec les documents de l’orphelinat, les archives de la chartreuse comportant entre autres un cartulaire, un liber benefactorum et des listes des biens. La plupart de ces documents ont été publiés par SCHELTEMA. (cfr supra 1855/56)

Bibliothèques

Meinsma (cfr Bibliographie 1902) a publié une liste des livres de la biblio¬thèque. La bibliothèque universitaire de Würzburg en possède trois manuscrits.

  • 1. A.E. d’Ailly, Historische gids van Amsterdam, bewerkt door H.F. Wijnman, Amsterdam 1963, 557 p., ill. — De eerste editie verscheen in 1929. De editie van 1963 werd opnieuw bewerkt in 1971.
  • 2. Adriaan Gerard Jongkees, Staat en kerk in Holland en Zeeland onder de Bourgondische hertogen, 1425-1477, Groningen 1942, XI-358 p. (= Bijdragen van het Instituut voor Middeleeuwsche Geschiedenis der Rijks-universiteit te Utrecht, 21). — Ook verschenen als proefschrift.
  • 3. P.H.J. van der Laan, Oorkondenboek van Amsterdam tot 1400, Amsterdam 1975, 652 p. (= Publikaties van de Gemeentelijke Archiefdienst van Amsterdam, 11).
  • 4. Isabella Henriette van Eeghen, Vrouwenkloosters en begijnhof in Amsterdam van de 14e tot het eind der 16e eeuw, Amsterdam 1941, XXIII-382 p., ill. — Ook verschenen als proefschrift.
  • 5. Hugo Franciscus van Heussen, Oudheden en gestichten van Kennemerland, Amstelland, Noordholland en Westvriesland, behelzende de oudheden ... en benaminge der steden ... met de omleggende dorpen, hare kerkelijke ... gebouwen ... geleerde mannen, privilegien ... : getrokken uyt de oude handschriften ... en ... andere gedenkstukken ... . Uyt het Latijn vertaald, en met aantekeningen opgehelderd door Hendrik van Rhyn, 2 dln., Leiden 1721, ill. (= Oudheden en Gestichten van Nederland, 10-11).
  • 6. CD-ROM. Niet in de handel.